Εἰς τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος»
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Καντιώτου
)
«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος
ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸν ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. 1,1)
ορτὴ
ἑορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρε
ων ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἀγαπητοί μου. Ἀνάλογο
δὲ πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἑορτῆς εἶναι καὶ τὸ εὐαγγέλιο. Εἶναι
ἡ ἀρχὴ τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου , τοῦ
Εὐαγγελίου ποὺ ἔγραψε ὁ Ἰωάννης , ὁ ἠγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου.

Αὐτὸς τὸ βράδι τῆς Μεγάλης
Πέμπτης ἀκούμπησε τὸ κεφάλι του στὸ στῆθος τοῦ Κυρίου,ἄκουσε τοὺς κτύπους τῆς
καρδίας του, καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ ὡς ἀπὸ ὠκεανὸν
ἤντλησε τὰ μεγάλα
ῥεῖθρα τῆς διδασκαλίας.

http://aktines.blogspot.gr/2015/04/blog-post_72.html