Κατά τήν σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό ἱερό Ἀνάγνωσμα τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου περιέχει τήν θαυμάσια ἀπό θεολογικῆς, ἐκκλησιολογικῆς καί σωτηριολογικῆς ἀπόψεως Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Σωτῆρος  μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἀπηύθυνε πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα Του, παρόντων τῶν μαθητῶν Του, λίγο πρίν παραδοθῆ τήν νύκτα ἐκείνη τῆς προδοσίας, μέ τό φίλημα τοῦ Ἰούδα, στά χέρια τῶν ἀνόμων διωκτῶν Του.

Ἡ ὑπέροχη Ἀρχιερατική αὐτή προσευχή τοῦ Κυρίου μας περιέχει τά ἑξῆς τρία βασικά θέματα : α) Τήν προσευχή τοῦ μελλοθανάτου Χριστοῦ γιά τόν ἑαυτό Του καί τό σωτήριο ἔργο Του β) τήν προσευχή Του γιά τούς μαθητές Του καί γ) τήν προσευχή γιά ὅλους ἐκείνους πού ἐπρόκειτο νά πιστεύσουν, δηλ. γιά τά μέλη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, διαχρονικά.
        Ἄς ἀκούσωμε καί ἄς προσέξωμε ἰδιαίτερα τά βασικά σημεῖα αὐτῆς τῆς προσευχῆς σέ ἁπλουστευμένη καί περισσότερο κατανοητή γλῶσσα.
        Ὁ Ἰησοῦς ἐσήκωσε τά μάτια του στόν οὐρανό, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, καί εἶπε˙ «Πατέρα μου, ἦλθε ἡ ὥρα, πού ἡ σοφία σου ὥρισε γιά νά πάθω καί νά θυσιασθῶ. Δέξου τήν θυσία τοῦ παθήματός μου καί δόξασε τόν Υἱό σου καί κατά τήν ἀνθρώπινη φύσι Του γιά νά σέ δοξάση καί ὁ Υἱός σου μέ τήν ἀπολύτρωσι καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, πού θά ὁλοκληρωθῆ μέ τή σταυρική Του θυσία καί μέ τήν αἰώνια Ἀρχιερατική μεσιτεία Του.
        Δόξασε τόν Υἱό σου, Οὐράνιε Πατέρα μου, σύμφωνα μέ τήν ἐξουσία πού τοῦ ἔδωσες ἐπάνω σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά δώση ὡς αἰώνιος Ἀρχιερεύς, πού θά κάθεται στά δεξιά σου, τήν αἰώνια ζωή σέ ὅλο ἐκεῖνο τό πλῆθος πού τοῦ ἔδωσες καί οἱ ὁποῖοι ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν. Αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια ζωή : τό νά γνωρίζουν Ἐσένα τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού Ἐσύ ἀπέστειλες στόν κόσμο.
        …Ἐγώ γιά τούς Μαθητές μου σέ παρακαλῶ, δέν σέ παρακαλῶ γιά τόν κόσμο, ἀλλά γιά ἐκείνους πού μοῦ ἔδωσες, ἐπειδή εἶναι δικοί σου. Καί ὅλα τά δικά μου εἶναι δικά σου καί τά δικά σου εἶναι δικά μου, καί ἔχω δοξασθῆ δι’ αὐτῶν, διότι ἀνεγνώρισαν τήν θεία μου φύσι καί ἐπίστευσαν σέ μένα. Δέν θά εἶμαι πλέον στόν κόσμο, ἐνῶ αὐτοί θά εἶναι στόν κόσμο, καί ἐγώ ἔρχομαι σ’ ἐσένα.
        Πατέρα ἅγιε, φύλαξέ τους μέ τήν δύναμι τοῦ Ὀνόματός σου πού μοῦ ἔδωσες, γιά νά εἶναι ἕνα, ὅπως εἴμαστε κι ἐμεῖς ἕνα. Ὅταν ἤμουν μαζί τους στόν κόσμο, ἐγώ τούς ἐφύλαγα μέ τήν δύναμι τοῦ Ὀνόματός Σου. Ἐκείνους πού μοῦ ἔδωσες τούς ἐφύλαξα καί κανένας ἀπ’ αὐτούς δέν ἐχάθηκε παρά ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὅπως τό εἶχε προεξαγγείλει ἡ Ἁγία Γραφή.
        … Δέν σέ παρακαλῶ νά τούς πάρης ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά νά τούς φυλάξης ἀπό τόν πονηρό. Δέν εἶναι (οἱ μαθητές μου) ἀπό τόν κόσμο, καθώς ἐγώ δέν εἶμαι ἀπό τόν κόσμο. Ἁγίασέ τους μέ τήν ἀλήθειά σου. Ὁ λόγος ὁ δικός σου εἶναι ἡ ἀλήθεια.
        … Δέν παρακαλῶ μόνο γι’ αὐτούς τούς 11, ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού θά πιστεύσουν μέ τόν λόγο τους σ’ ἐμένα. Γιά νά εἶναι ὅλοι ἕνα, καθώς Ἐσύ, Πατέρα, εἶσαι ἑνωμένος μέ ἐμένα καί ἐγώ εἶμαι ἑνωμένος μέ σένα, λόγῳ τοῦ ὅτι ἔχουμε καί οἱ δύο τήν αὐτή οὐσία καί φύσι, ἔτσι σέ παρακαλῶ νά εἶναι καί αὐτοί ἕνα μέ τήν κοινωνία καί τήν ἕνωσί τους μέ μᾶς. Γιά νά πιστεύση μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ διῃρημένος καί διχασμένος μεταξύ του κόσμος, πού θά βλέπη τό καταπληκτικό αὐτό θαῦμα τῆς ἑνότητας καί τῆς συμφωνίας μέσῳ ἐμοῦ, ὅτι σύ μέ ἀπέστειλες».
        Ἡ θαυμάσια Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ὁμιλεῖ γιά τήν ἀπολυτρωτική Σταυρική θυσία τοῦ Θεανθρώπου, εὔχεται γιά τήν ἐν τῷ Τριαδικῷ Θεῷ ἑνότητα καί ὁμοψυχία τῶν Χριστιανῶν. Αὐτή ἐξασφαλίζεται μέ τήν γνῶσι τῆς Θείας Ἀληθείας, μέ τήν ἐνσυνείδητη παραμονή μας εἰς τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί μέ τήν διαφύλαξιν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τῆς θεοπαραδότου καί ἀμωμήτου πίστεως.
        Αὐτή εἶναι ἡ διάπυρη εὐχή γιά ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας καί ὅλους τούς συνανθρώπους μας. Ἀμήν.

† Ὁ Κ.Σ.

http://aktines.blogspot.gr/2013/06/blog-post_6370.html#more