Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κύριε! Βοήθησέ με νά βλέπω τίς ἀνομίες μου, νά μήν περιφρονῶ τούς ἁμαρτωλούς σάν καί μένα, νά μή διατηρῶ μέσα μου ἄσχημα αἰσθήματα γι᾿ αὐτούς λόγω τῶν ἁμαρτιῶν τους·  φώτισέ με νά περιφρονῶ τόν ἑαυτό μου ὅπως μοῦ ἀξίζει, ἐπειδή εἶμαι  μεγαλύτερος ἁμαρτωλός·  νά νιώθω γιά μένα, τό σαρκικό ἄνθρωπο, ἀμείλικτο μίσος. «Εἴ τις ἔρχεταιπρός με καί οὐ μισεῖ….τήν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μουμαθητής εἶναι» (Λουκ. Ιδ΄ : 26), εἶπε  ἴδιος  Κύριος.

**

 Θεός εἶναι  Δημιουργός καί Κυβερνήτης ὅλου τοῦ κόσμου.Ὅλα ὅσα ὑπάρχουν σ᾿ αὐτόν εἶναι ἔργο καί καρπός τῆς δύναμης καί τῆς σοφίας Του.

**

Δέν ὑπάρχει λόγος νά ρωτήσουμε ὁποιονδήποτε ἄν ὀφείλουμε νά διαδώσουμε τή δόξα τοῦ Θεοῦ μέ τήν πέννα, τό λόγο  τά καλά ἔργα. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τό κάνουμεαὐτό ἀνάλογα μέ τήν εὐχέρεια καί τή δύναμή μας. Πρέπει νά ἀξιοποιήσουμε τό τάλαντό μας. Ἄν σέ προβληματίζει πολύ αὐτό τό ἁπλό πράγμα, τότε  διάβολος ἴσως σοῦ ψιθυρίσει ἀνοησίες, πώς τό μόνο πού ὀφείλεις, εἶναι νά ἔχεις καλές σκέψεις.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ

ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης