Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἄν Θεός μᾶς ἔδωσε τόν ἴδιο Του τόν ἑαυτό, ἐάν κατοικεῖ μέσα μας καί ἐμεῖς σ Αὐτόν, σύμφωνα μέ τ᾿ ἀδιάψευστα λόγιαΤου, τότε τί θά μοῦ στερήσει, τί θά τσιγκουνευτεῖ γιά μένα, πῶς εἶναι δυνατό νά μ᾿ ἐγκαταλείψει; «Κύριος ποιμαίνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει» (Ψαλμ. Κβ΄ : 1). «Πῶς οὐχί καί σύν αὐτῷ τά πάντα ἡμῖν χαρίσεται;» (Ρωμ. Η΄ : 32). Γι᾿ αὐτό, ψυχή μου, νά εἰρηνέψεις καί νά μήν ξέρεις τίποτ᾿ ἄλλο ἀπό τήν ἀγάπη. «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» ( Ἰωάν. Ιε΄ : 17).

**

Μοῦ ἀρέσει νά κοιτῶ τήν εἰκόνα τοῦ ἀναστάντα Χριστοῦ μέ τά σύμβολα τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου καί ἐκείνου πού ἔχει τή δύναμη τοῦ θανάτου.

«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;» Α΄Κορ. Ιε΄ : 55). τί ἔνδοξος νικητής! Πόσο σκληρόκαί παγκάκιστο ἐχθρό κατέβαλε! Ἕναν ἐχθρό πού καυχόταν γιά τίς νίκες του χιλιάδες χρόνια. «Σοι τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν:

Ὡσσανά ἐν τοῖς ὑψίστοις! Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου!» (Ἀπολυτίκιο Κυριακῆς τῶν Βαίων).

«(Ἐσύ, Χριστέ)…. συνανέστησας παγγενῆ τόν Ἀδάμ, ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου» (κανόνας τοῦ Πάσχα, ὠδή στ΄).

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει. 

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/