«Λάβετε φάγετε, τοῦτο ἐστι τό Σῶμα μου…
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστί τό Αἷμα μου…».
(Ματθ. κστ΄26-28)
«Ἄς ἀναλογισθοῦμε τί ἀξία ἔχει γιά ἐμᾶς ἡ θυσία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Γιά τούς πιστούς δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς κατ᾿ αὐτή τήν ὥρα τῆς θυσίας μέ τήν φωνή τοῦ ἱερέως ἀνοίγονται οἱ οὐρανοί, παρίστανται οἱ χοροί τῶν ἀγγέλων, τά κατώτατα γίνωνται συγκοινωνοί μέ τά ἀνώτατα, ἡ γῆ συνάπτεται μέ τά οὐράνια, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα γίνονται ἕνα».

(Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου, Διάλογοι, ΙV, 60,3)

************************