Λέγετε ότι ο αδελφός σας εβλασφήμει ... Λέγετε ότι ο αδελφός σας εβλασφήμει, επείνα, εδίψα κ.λ.π. κατά την διάρκειαν της ασθενείας του.
Ακούσατέ μου :
Ο αδελφός σας είπατε ότι ημάρτανε θανασίμως, ο Θεός που είναι πολυεύσπλαγχνος, θέλοντας να τον φέρη εις συναίσθησιν της ενοχής του και να μετανοήση, του έδωσε την ασθένειαν αυτήν, του έπρεπε να τυραννισθή, δια να εξιλεώση τον Θεόν, που τόσον τον ελύπησε.Εάν τον αδελφόν σας τον περιεθάλπατε και του προσφέρατε πάσαν ανάπαυσιν σωματικήν, ποίον κόπον θα έβλεπε εις αυτόν ο Θεός, δια να τον λυπηθή; Πρέπει να γνωρίζετε ότι όσον περισσότερον εβασανίσθη, τόση ελάφρυνσις ποινής του εδόθη!

Ο Θεός του έδωσε την ασθένειαν και την παράλειψιν του καθήκοντος των αδελφών προς αυτόν κ.λ.π., δια να του τύψη το συνειδός προς μετάνοιαν, όπως ο ιατρός δίδει το φάρμακον εις τον ασθενή και εκείνος μη έχοντας την απαιτούμενην υπομονήν γογγύζει και βλασφημεί τον ιατρόν, προς καταστροφήν του.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Πηγή: elderephraimarizona.blogspot.ca

 http://www.diakonima.gr/2015/07/28/%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CE%B9/