Τά ὄνειρα πολλές φορές δημιουργούνται μέ ἀπάτη ἀπό τόν ἐχθρό, γι᾿ αὐτό καί ὁ σοφός ἄνδρας Σειράχ (στήν Παλαιά Διαθήκη) ἀναφέρει:

Πολλούς ἐπλάνησε τά ἐνύπνια, καί ἐξέπεσαν ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτοῖς”.

Γιατί ταράζεσθε πού δέν πιστεύουν οἱ Ἰουδαῖοι στό Χριστό, τή στιγμή πού οὔτε στό νόμο πιστεύουν σωστά;

Διότι γι᾿ αὐτό ἀγνόησαν καί τή χάρη, ἐπειδή οὔτε τήν Παλαιά Διαθήκη κατενόησαν, οὔτε τή λαμπρότητα πού περιείχε ἐκείνη. Καθόσον λαμπρότητα τοῦ νόμου εἶναι ἡ ἐπιστροφή στό Χριστό.

 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός