«Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης»

Ἕνα διεθνές νεοναζιστικόν δίκτυον σατανιστῶν

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Τό «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» (White Order of Thule) ἀποτελεῖ ἕνα διεθνές δίκτυο νεοναζί σατανιστῶν, πού ἔχει ὡς βασικά γνωρίσματα τήν παρουσία του σέ πολλές χῶρες, τή διείσδυσή του σέ πολλούς χώρους, καθώς δραστηριοποιεῖται μέ μία ποικιλία ἐκδηλώσεων καί τήν λειτουργία του ὡς ὑποστηρικτικό δίκτυο ὀμπρέλλα, σέ διεθνές ἐπίπεδο, τῶν διαφόρων ἀποκρυφιστικῶν καί νεοσατανιστικῶν κινήσεων.
Ἡ νεοναζιστική σατανιστική ὀργάνωση «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» ἱδρύθηκε τό 1994 ἀπό τόν Kerry Bolton (Ψευδώνυμο: Faustus Scorpius). Ὁ ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ ὀργάνωσης ὑπῆρξε γιά ἕνα χρονικό διάστημα ὁ ἡγέτης τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος τῆς Νέας Ζηλανδίας.
Ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος παραιτήθηκε τή δεκαετία τοῦ 1980 γιά νά ἀσχοληθεῖ κατά τρόπο πιό συστηματικό μέ τόν ἀποκρυφισμό καί μάλιστα μέ τήν πλέον φρικτή καί ἀκραία μορφή του, πού εἶναι ὁ νεοσατανισμός.Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνασχόλησής του μέ τήν πλέον σκληρή μορφή τοῦ ἀποκρυφισμοῦ ὑπῆρξε τό 1992 ἡ δημιουργία τῆς νεοναζιστικῆς σατανιστικῆς ὀργάνωσης «Order of the Left Hand», ἡ ὁποία μετονομάστηκε τό 1994 σέ «Ordo Sinistra Vivendi».
Τήν ἴδια χρονιά ὁ Kerry Bolton σέ συνεργασία μέ πολλούς ἐκπροσώπους τοῦ νεοναζιστικοῦ σατανισμοῦ ἀπό διάφορες χῶρες τῆς ὑ – φη λίου θά ἱδρύσουν τή διεθνῆ νεοναζιστική – σατανιστική ὀργάνωση «Βlack Order » (Μαῦρο Τάγμα), ἡ ὁποία τό 1997 θά ἀλλάξει ὀνομασία καί θά υἱοθετήσει τή σημερινή ὀνομασία της «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» (White Order of Thule) γιά νά διακριθεῖ ἀπό μία ἄλλη ρατσιστική ὀργάνωση στίς Η.Π.Α., πού θά φέρει τήν ἴδια ὀνομασία.
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ ὀνομασία «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» παραπέμπει εὐθέως στήν ἀνάλογη γερμανική ρατσιστική καί ἀποκρυφιστική ὀργάνωση τοῦ μεσοπολέμου, μέ τήν ὁποία εἶχαν συσχεστιστεῖ πολλά στελέχη τοῦ ναζιστικοῦ χώρου.
Τό 1997 ἡ ἐπίσημη ἕδρα τῆς ἐν λόγῳ νεοσατανιστικῆς ναζιστικῆς ὀργάνωσης μεταφέρθηκε στό Richmond τῆς Virginia τῶν Η.Π.Α. Τήν ἴδια χρονιά ὁ Kerry Bolton θά παραιτηθεῖ ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ὀργάνωσης γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ ἐκδοτικές ἐργασίες, πού ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή διπλῆ ἰδιότητά της.
Τό «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» (White Order of Thule) σήμερα δραστηριοποιεῖται σέ πολλές χῶρες τοῦ κόσμου καί ἔχει παρουσία σέ τρεῖς ἠπείρους τῆς ὑφηλίου. Διαδικτυακοί τόποι, περιοδικά, βιβλία, μουσικό συγκρότημα, δίσκοι, CD, ἀλλά καί ὁ συντονιστικός του χαρακτήρας, γιά τήν περαιτέρω προώθηση τῆς ἐγκληματικῆς ἰδεολογίας τῆς ὀργάνωσης, μεταξύ τῶν διαφόρων νεοναζιστικῶν καί φασιστικῶν σατανιστικῶν ὀργανώσεων ἀνά τόν κόσμο εἶναι κάποιες μόνο ἀπό τίς δραστηριότητές του.

* Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου βασιστήκαμε στά κάτωθι: α) Guido und Michael Grandt, Schwarzbuch Satanismus, 1996, β) A. Ottens – R. Myer, Satanism: Rumor , Reality, and Controversy, 1998, γ) J.M.Greer, The Element Encyclopedia of Secret Societies, 2006.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1979  14 Ἰουνίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_5410.html