Πλήρης,διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίων!
Λυκούργος Νάνης, ιατρός
 
Σχόλιο από ΕΔΩ
 
Στην εν θέματι επιστολή βλέπουμε το μακαριστό να ισχυρίζεται, πάντη αυθαιρέτως και ανιστορικώς, ότι “«ἐπανήλθομεν αὐτομάτως εἰς τήν πρό τοῦ 1054 ἐποχήν, καθ’ ἥν ὑπῆρχον μέν διαφοραί μεταξύ των δύο ἐκκλησιῶν καί ἐνίοτε σκληρότερον ἐκδηλούμεναι, ἀλλά διετήρουν τήν ἑνότητα ἐν τοῖς Ἱ. Μυστηρίοις καί ἰδίως ἐν τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ, ποία νέα μετά τό 1054
ἐμπόδια ἐνεφανίσθησαν κωλύοντα τήν ἐπάνοδον εἰς τήν πρό αὐτοῦ
ἐποχήν;»!.
Επιβάλλεται, όμως, να υπομνησθεί ότι ο ίδιος, σε εγκύκλιο γράμμα του αμέσως μετά την επαίσχυντη και προδοτική της Ορθοδοξίας άρση των αναθεμάτων ( η οποία σημειωτέον έγινε με την αποκλειστική πρωτοβουλία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και ερήμην των λοιπών Ορθοδόξων Πατριαρχείων και τοπικών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, στις οποίες μάλιστα ανακοινώθηκε…τηλεγραφικώς προς δόξαν του συνοδικού εκκλησιαστικού πολιτεύματος και συστήματος βεβαίως-βεβαίως! μόλις την…προτεραία της υλοποιήσεώς της), τόνισε τα εξής:
“Έστι το γενόμενον πράξις αγάπης ουδόλως άρσιν του μεταξύ της καθ ημάς καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίαςκαι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υφισταμένου σχίσματος υποσημαίνουσα,ουδέ μεταβολήν τινά επιφέρουσα εις την υφισταμένην σήμερον εν εκατέρα των Εκκλησιών κατάστασιν δογματικής διδασκαλίας,κανονικής τάξεως,θείας λατρείας και εν γένει εκκλησιαστικού βίου,ουδέ ποσώς αποκατάστασιν της μυστηριακής διακοινωνίας,αλλ απλώς και μόνον μέλλουσα,ίνα και τύποις διευκολύνει περαιτέρω την ήδη αρξαμένην και έργω σήμερον υφισταμένην,συνεχώς δε προαγομένην επικοινωνίαν μεταξύ των δύο Εκκλησιών”. Βλέπε Σπυρίδωνος Μπιλάλη ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ,ΤΟΜΟΣ Β σελ.353-364 όπου ασκείται τεκμηριωμένη κριτική κατά της άρσεως των αναθεμάτων.
Όπως συμπεραίνει κανείς άλλα είπε ο Αθηναγόρας τη μία φορά και άλλα ισχυρίστηκε την άλλη! Μήπως αυτήν του η συμπεριφορά σηματοδοτεί μία έκφραση της διγλωσσίας των οικουμενιστών; Μάλλον ναι! Απ τη μία καθησυχάζουμε το ποίμνιο που δεινώς αγωνιά και αλγεί για την προδοτική άρση των αναθεμάτων και από την άλλη, απευθυνόμενοι προς την Ελλαδική Εκκλησία, εξάγουμε και προβάλλουμε ενταλώς αυθαίρετους, θεολογικά και εκκλησιολογικά έωλους και σαθρούς, ανιστόρητους και φαιδρούς ισχυρισμούς προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και θεμελιώσουμε τις οικουμενιστικές μας ιδεοληψίες!
Και έχεις μετά και κάποιους εκκλησιαστικούς να χαρακτηρίζουν τον οικτρώς ναυαγήσαντα περί την Ορθόδοξη Πίστη μακαριστό Αθηναγόρα “μεγάλο”, ενώ πολύ μεγάλη, μεγίστη, ήταν η πνευματική ζημία που προκάλεσε με την πολιτική που ακολούθησε στον ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων. Πλήρης, δηλαδή, διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίων!

Λ.Ν

http://aktines.blogspot.gr/2014/10/blog-post_41.html