Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
O Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Ἀδὰμ ἀνεκλήθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ Εὔα τῆς λύπης ἐλυτρώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ δράκων ἠφανίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ παράδεισος ἀνεκαινίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ διάβολος κατεκρίθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ ἅδης ἀλλοιώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ γῆ ἀνεκτίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ ἀὴρ ἐκαθάρθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ οὐρανὸς ηὐφράνθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Ἰουδαϊσμὸς ἐμειώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Χριστιανισμὸς ἐπυκνώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ συναγωγὴ ἐκαπνίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ Ἐκκλησία εὐωδιάσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ τὸ φῶς προσετέθη.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/12/blog-post_926.h