«Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο, ὄχι γιά νά τόν σταυρώσει, ἀλλά γιά νά σταυρωθεῖ, ὄχι γιά νά δώσει ράπισμα, ἀλλά γιά νά δεχθεῖ ράπισμα. Ἐνῶ δηλαδή μποροῦσε νά ρίξει κεραυνό, νά σείσει τή γῆ καί νά ξηράνει τό χέρι τοῦ δούλου πού τόν χτύπησε, τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἔκαμε, ἀλλά νικάει μέ τήν πραότητα Του, διδάσκοντας ἐσένα, πού εἶσαι ἄνθρωπος, νά μήν ἀγανακτεῖς ποτέ».

 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Εἰς Φωκᾶν, ΕΠΕ 37, 296.