Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά
Ὄχι προσευχή εἰς τόν Χριστόν (!)


Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἕνα ἀπό τά βασικά γνωρίσματα τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας Σκοπιά (Watchtower Bible and Trust Society of New York, Inc), τῶν λεγομένων “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”, πού αὐτοδιαφημίζεται ὡς «ὁ ὁρατός ἀγωγός τοῦ Ἰεχωβᾶ στή γῆ», εἶναι καί ἡ κατά καιρούς ἀλλαγή τῶν διδασκαλιῶν της σχετικά μέ τό σύστημα πλάνης, πού ἔχει οἰκοδομήσει.
Ἀποτελεῖ παγκοσμίως τήν κατεξοχήν αἱρετική ὀργάνωση, πού ἔχει ἀλλάξει πολλές φορές ἀπόψεις γιά τά ἴδια ζητήματα1. Ταυτοχρόνως, κατά τήν προσφιλή τακτική της, κάθε φορά παρουσιάζει τήν νέα κακοδοξία της, τήν νέα θέση της γιά τό ἴδιο ζήτημα ὡς θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ καί δῆθεν ἄποψη τῆς Ἁγ. Γραφῆς, ἐνῶ σιωπᾶ ἐπιμελῶς γιά τίς παλαιότερες ἀντίθετες θέσεις της.
Μιά ἀκόμα χαρακτηριστική περίπτωση ψευδοδιδασκαλίας, γιά τήν ὁποία ἄλλα ὑποστήριζε παλαιότερα ἡ ἑταιρεία ὡς δῆθεν θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ καί τῆς Ἁγ. Γραφῆς καί ἄλλα ἀργότερα, ἀφορᾶ στό ζήτημα ἐάν πρέπει νά προσευχόμαστε στόν Χριστό.
Ἡ ἑταιρεία ἀπαντᾶ σαφῶς, ὄχι. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ Σκοπιά: «Θά πρέπει νά ἀπευθύνονται οἱ προσευχές στόν Ἰησοῦ; Ὄχι, διότι οἱ προσευχές εἶναι μιά μορφή λατρείας, ἡ ὁποία ἀνήκει ἀποκλειστικά στόν Παντοδύναμο Θεό»2.
Ἀπό τήν ἀπάντηση τῆς ἑταιρείας γίνεται ἀντιληπτή μιά ἐπιπλέον πλάνη, ἀπό τίς πολλές πού διακηρύσσει ὡς δῆθεν «καλά νέα» ἡ ἑταιρεία. Ὄχι προσευχή, λοιπόν, στόν Χριστό, ὑποστηρίζει ἡ χιλιαστική καί μετοχική ἑταιρεία Σκοπιά.
Αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ, για τί κατά τούς ἰσχυρισμούς καί τήν ὁρολογία της, αὐτή εἶναι ἡ ὁρατή ὀργάνωση μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ Ἰεχωβᾶ παρέχει ἀποκλειστικά τίς πνευματικές του ὁδηγίες καί καθοδηγεῖ τούς ὀπαδούς του. Διαφορετική ὅμως ἦταν ἡ διδασκαλία καί ἡ πρακτική τῆς Σκοπιᾶς παλαιότερα.
Ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία μᾶς πληροφορεῖ σέ βιβλίο πού εἶχε ἐκδώσει λίγα χρόνια νωρίτερα τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Στό ὑμνολό- γιο πού ἐξέδωσε ὁ λαός τοῦ Ἰεχωβᾶ τό 1905, οἱ ὕμνοι πού αἰνοῦσαν τόν Ἰησοῦ ἦταν διπλάσιοι ἀπό ἐκείνους πού αἰνοῦσαν τόν Ἰεχωβᾶ Θεό.
Στό ὑμνολόγιό τους, πού ἐκδόθηκε τό 1928, οἱ ὕμνοι πού ἐξυμνοῦσαν τόν Ἰησοῦ ἦταν περίπου ὅσοι καί οἱ ὕμνοι, πού ἐξυμνοῦσαν τόν Ἰεχωβᾶ. Ἀλλά στό πιό πρόσφατο ὑμνολόγιο τοῦ 1984, στήν ἀγγλική, 1988 στήν ἑλληνική, οἱ ὕμνοι πού τιμοῦν τόν Ἰεχωβᾶ εἶναι τετραπλάσιοι ἀπʼ ἐκείνους πού τιμοῦν τόν Ἰησοῦ »3.
Σχολιάζοντας τήν ἀντίφαση τῶν ἀλληλοσυγκρουόμενων ἀπόψεων τῆς ἑταιρείας πρέπει νά ἐπισημάνουμε τό ἑξῆς τραγελαφικό. Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ ὕμνος εἶναι μορφή καί ἔκφραση προσευχῆς, τότε ἀποδεικνύεται, ὅτι γιά ἑκατό καί πλέον χρόνια ὁ αὐτοδιαφημιζόμενος ὡς ὁρατός ἀγωγός τοῦ Ἰεχωβᾶ στή γῆ, ἡ ἑταιρεία Σκοπιά, περιφρονοῦσε καί ἀγνοοῦσε τό ὑποτιθέμενο θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ, καθώς στό ὑμνολόγιό της περιε- λάμβανε ὕμνους γιά τόν Χριστό.
Βεβαίως καί γιά τό γεγονός αὐτό ἡ Σκοπιά σιωπᾶ ἐπιμελῶς. Εἶναι γνωστό, ὅτι στούς ὀπαδούς της ἀπαγορεύει κάθε εἶδος κριτικῆς ἐναντίον της. Τό θεωρεῖ ἀνταρσία κατά τοῦ Ἰεχωβᾶ, καί τρομοκρατεῖ τά μέλη της, ὅτι ἐάν δέν δείχνουν τυφλή ὑπακοή στίς ἀπόψεις της, θά σφαγοῦν ἀπό τόν Ἰεχωβᾶ στόν Ἀρμαγεδῶνα.
Χρήσιμο εἶναι ἐν προκειμένῳ νά δοῦμε καί τήν μαρτυρία ἑνός πρώην Μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ. Μαρτυρία πού ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εἶχε ὑπάρξει ἐπί πενηνταπέντε χρόνια «πρεσβύτερος» τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στή Θεσσαλονίκη.
Ἀναφέρει, λοιπόν, ὁ πρώην χιλιαστής: «Ἡ Ἑταιρεία Σκο πιά ἀπαγορεύει αὐστηρά στά μέλη της κάθε βιβλική συζήτησι και ἔρευνα τῶν διδασκαλιῶν της. Ὅποιος τολμήσει νά παραβῆ αὐτή τήν ἀρχή ἐκδιώκεται χωρίς ἔλεος, στιγματίζεται σάν στασιαστής καί ξεσηκώνει θανάσιμο μῖσος ἐναντίον του »4.

Σημειώσεις:
1. Βλ. Πρωτ. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἡ Σκοπιά. Ζωηρότερο φῶς ἤ πυκνότερο σκότος, Ἀθήνα 1985.
2. Βλ. Σκοπιά 15/4/1995, σ. 30.
3. Βλ. Ἀποκάλυψη.Τό μεγαλειῶ δες Ἀποκορύφωμά της πλησιάζει, ἐκδ. Μ.τ.Ἰ, 1988, σ. 36. 4. Βλ.Ἐμμ. Ἀντωνιάδη, Διαψεύδονται οἱ προφητεῖες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, 1984, σσ. 8, 10.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1982, 5 Ιουλίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_4001.html