Μήπως κανεὶς ἀπὸ σᾶς θὰ ἤθελε νὰ εὑρίσκετο εἰς τὴν θέσιν τῶν μυροφόρων καὶ νὰ κρατήση τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ; Μπορείτε καὶ τώρα ὅσοι θέλετε, ὄχι μόνον τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν ἱερὰν ἐκείνην κεφαλὴν νὰ ἀγκαλιάσετε, συμμετέχοντες εἰς τὰ φρικτὰ μυστήρια μὲ καθαρὰν συνείδησιν. Καὶ ὄχι μόνον ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν θὰ τὸν ἰδῆτε νὰ ἔρχεται μὲ τὴν ἀπερίγραπτον ἐκείνην δόξαν καὶ μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀγγέλων, ἐὰν θελήσετε νὰ γίνετε φιλάνθρωποι. Καὶ θὰ ἀκούσετε ὄχι μόνον τὰ λόγια αὐτά, ὅπως τὸ «χαίρετε», ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα· «Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Πατέρα μου, κληρονομήσατε τὴν βασιλείαν ἡ ὁποία εἶναι ἑτοιμασμένη πρὸς χάριν σας ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς δημιουργίας» (Ματθ. 25, 34).
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος