ἍγιοςΜάρκος ὁ Ἀσκητής

Περί πνευματικοῦ νόμου

29. Ἡ καρδιά πού οἰκτίρει τούς ἄλλους, θά οἰκτιρηθεῖ· εἶναι φανερό καί τό ἀντίθετο.

30. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας (δηλ. τοῦ Εὐαγγελίου) διδάσκει ὅλη τήν ἀλήθεια. Καί οἱ πολλοί τόν διαβάζουν μόνο γιά νά λάβουν μιά γνώση του· λίγοι ὅμως τόν ἐννοοῦν, ἀνάλογα μέ τήν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν.

31. Μή ζητᾶς τήν τελειότητα αὐτοῦ τοῦ νόμου σέ ἀνθρώπινες ἀρετές, γιατί τέλειος σ᾿ αὐτές δέν ὑπάρχει· ἡ τελειότητά του εἶναι κρυμμένη στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

  32. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας, μέ τήν ἀληθινή γνώση διαβάζεται, μέ τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν γίνεται ἀντιληπτός, ἡ πλήρωσή του ὅμως γίνεται μέ τούς οἰκτιρμούς τοῦ Χριστοῦ.
  33. Ὅταν βιάσουμε τόν ἑαυτό μας νά κατορθώσομε ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τότε θά ἐννοήσομε ὅτι ὁ νόμος τοῦ Κυρίου εἶναι ἀψεγάδιαστος1, κι ὅτι ἐμεῖς τόν ἐκτελοῦμε μέ τά ἀγαθά μας ἔργα, χωρίς ὅμως τούς οἰκτιρμούς τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά τηρηθεῖ τέλεια ἀπό τούς ἀνθρώπους.
 34. Ὅσοι δέ λογαριάζουν ὅτι εἶναι ὑπόχρεοι νά τηροῦν ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί διαβάζουν σωματικά τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, καί δέν ἐννοοῦν μήτε ἐκεῖνα πού λένε, μήτε ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα δίνουν διαβεβαιώσει2. Γι᾿ αὐτό καί νομίζουν ὅτι τάχα ἐκπληρώνουν τό νόμο μέ τά ἔργα τους.
 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
 κράτος ,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ”τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ. 131)
Ἐκδόσεις:Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τα βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

1Ψαλμ. 18 : 8.

2Α΄ Τιμ. Α΄: 7.