«Μή θέλεις νά μέ πείσεις μέ τά λόγια, ἀλλά μέ τά ἔργα. Μισῶ τή διδασκαλία πού εἶναι ἀντίθετη μέ τόν τρόπο ζωῆς».

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.