Αποτέλεσμα εικόνας για σοφία Σειράχ

Μη εμπαίξης ποτέ άνθρωπον, ο οποίος επιστρέφει εν μετανοία από την αμαρτίαν. 
Έχε δε πάντοτε υπ’ όψιν σου, ότι όλοι είμεθα υπόδικοι τιμωριών ενώπιον του Θεού…

(Σοφ. Σειρ. 8,5)

https://amfoterodexios.blogspot.gr/

Μη εμπαίξης ποτέ άνθρωπον …