” Τό ζώον δείται επιμελείας τινος μετά συνέσεως. Διά χρόνου μακρού θα φθάσητε εις τήν τελειότητα. Μή εντείνητε πλέον του μέτρου τήν χορδήν. Μάθετε ότι τό θείον δέν εκβιάζεται εις τάς δωρεάς του. Δίδει όταν αυτό θέλη καί χαρίζεται πάντοτε τά θεία αυτού δώρα. Ό,τι λαμβάνομεν, λαμβάνομεν δωρεά διά το θείον έλεος.
Η τακτική εργασία καί η τελεία εργασία και η τελεία πρός Θεόν ανάθεσις της ελπίδος ημών εισιν αρεστά τω Κυρίω, Όστις δαψιλεύει τάς Χάριτάς Του. Ελπίζετε καί εργάζεσθε. Μή εντείνητε τήν χορδήν υπερμέτρως μήποτε διαρραγή πρότου καιρού αυτής ”.

                     (Μέρος από επιστολή του Αγίου προς τις μοναχές )

                                             ΄Αγιος  Νεκτάριος

        Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΓΙΝΑ
http://eorakamen.blogspot.gr/2014/11/blog-post_81.html