ΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
Ή παρουσία του ‘Αγίου Ιεροθέου είς την Μονήν καί την περιοχή Μεγάρων είναι αισθητή.
Πάλι, στο καιρό του Β’ πολέμου, μία εκ των τότε μοναζουσών, ή Σεβάσμια μοναχή Σαλώμη Άδαμάκη, νικηθεΐσα από την άνθρωπίνην άδυναμίαν έφοβήθη τον κίνδυνο των κατακτητών που πήγεναν κάθε λίγο και λιγάκι στην Ιερά Μονή, καθώς έψαχναν για τους Άγγλους. Έτσι άπεφάσισε να φύγει κρυφά από την Ιερά Μονή της Παναγίας Κυπαρισιωτίσσης και Αγίου Ιεροθέου. Φεύγουσα, λοιπόν κρυφίως, βλέπει όφθαλμοφανώς έναν λευκογένη ιερέα μέ έξαστράπτουσαν στολήν λαμπρόν, ό όποιος την έρώτησε: ‘’πού πηγαίνει;‘’

Εκείνη απήντησε την αλήθεια, ότι φεύγει από την Μονή.
Και Εκείνος αυστηρά της λέγει: ‘’Εγώ, δεν φυλάγω τό σπίτι μου’’;
Κατόπι έγινε άφαντος.
Έννόησεν άμέσως η μοναχή Σαλώμη ότι ήτο ό Άγιος καί έντρομη είσήλθεν ξανά είς την Μονήν, διηγούμενη είς όλους τό γεγονός.
 
 
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/11/blog-post_915.html