Αποτέλεσμα εικόνας για καί μάθετε ἀπ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν

“…καί μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶος εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί

εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν” (Ματθ. 11, 29)

***

Ἐάν ταπεινώνεσαι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων,

γνώριζε ὅτι θέλει σέ ὑψώσει ὁ Θεός,

ἐπειδή ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται.

Θέλει ὑψώσει ὁ Θεός τήν δύναμή σου καί τήν δόξα σου.

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἀθέτηση Θεοῦ, διότι,

ὅταν κάποιος ἐπιγράφει στόν ἑαυτό του τά κατορθώματά του καί

ὄχι στόν Θεό, τί ἄλλο εἶναι παρά ἄρνηση Θεοῦ καί ἀντιθεΐα!

Ταπείνωση εἶναι νά κατακρίνεις τόν ἑαυτό σου καί

νά πιστεύεις ὅτι ὅλοι εἶναι καλοί.

……

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

(Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος)

ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

http://hristospanagia3.blogspot.com/2018/07/blog-post_453.html

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.