«Μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ»

Ἀπό τό βιβλίο «Πορεία πρός τόν οὐρανό»

Ἁγίου Τύχωνος τοῦ Ζάντονσκ

 Γιά νά διορθώσεις τόν ἑαυτό σου καί νά γίνεις ἀληθινός χριστιανός, ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ, ἔχε μπροστά στά πνευματικά σου μάτια τή ζωή Του καί ἀτένιζέ την συχνά, μιμούμενος τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου σου. Ἄν ἡ καρδιά σου, σάν διεφθαρμένη, ἀντιδρᾶ, βίασέ την καί πεῖσε την νά μιμηθεῖ τίς ὑπέροχες ἀρετές τοῦ Χριστοῦ.

Συχνά κοιτᾶς στόν καθρέφτη γιά νά δεῖς μήπως ἔχεις μουτζοῦρες στό πρόσωπο. Καί, ὅταν τίς ἐπισημάνεις, τίς καθαρίζεις. Καθρέφτης τῆς ψυχῆς σου ἄς εἶναι ἡ ἀναμάρτητη ζωή τοῦ Χριστοῦ. Κοίταζε ἐκεῖ συχνά, γιά νά βλέπεις τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς σου: Θέλει αὐτό πού θέλει ὁ Χριστός; Κάνει ὅ,τι ἔκανε ὁ Χριστός, ὅταν ζοῦσε στή γῆ; Ὅσα ἀντίθετα πρός τή ζωή τοῦ Χριστοῦ βλέπεις στήν ψυχή σου, σάν μουτζοῦρες, καθάριζέ τα μέ τή μετάνοια καί τή συντριβή τῆς καρδιᾶς.

  • Ὁ Χριστός περιφρόνησε σ’ αὐτό τόν κόσμο δόξα, τιμή καί πλοῦτο, ἄν καί μποροῦσε νά τά ἔχει ὅλα, σάν Κύριος τῶν πάντων. Ἐσύ μήπως ζητᾶς δόξα καί τιμή καί πλοῦτο στόν κόσμο αὐτό;

  • Ὁ Χριστός ζοῦσε στή γῆ μέ ἄκρα ταπείνωση. Ἐσύ μήπως ζεῖς μέ ἐγωισμό καί πολυτέλεια;

  • Ὁ Χριστός ἦταν ἀγαθός καί φιλεύσπλαχνος. Ἐσύ μήπως ἀντιπαθεῖς κάποιον ἤ κρατᾶς κακία στούς ἄλλους;

  • Ὁ Χριστός, ὅταν Τόν κατηγοροῦσαν, δέν κατηγοροῦσε. Ἐσύ μήπως κατηγορεῖς τόν ἄνθρωπο πού σέ κατηγόρησε; Ἤ, κάτι πολύ φοβερότερο, μήπως κατηγορεῖς ἐκεῖνον πού ποτέ δέν σ’ ἔβλαψε;

  • Μπορεῖ νά σέ ποῦν ἄσωτο, ἀπατεώνα, κλέφτη κ.λπ. Μιμήσου τότε τό Χριστό. Ὁ Χριστός, σέ ὅσους Τόν κακολογοῦσαν, ἦταν πρᾷος. Μήπως ἐσύ κακολογεῖς τούς ἐπικριτές σου;

  • Ὁ Χριστός δέν ἐκδικήθηκε πότε κανένα, ἄν καί μποροῦσε «ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ» νά ἐξολοθρεύσει ὅλους τους ἐχθρούς Του. Ἐσύ μήπως ἐκδικεῖσαι γιά τήν ἀδικία πού σοῦ ἔκαναν;

  • Ὁ Χριστός τά ὑπέμεινε ὅλα. Ἐσύ μήπως γογγύζεις καί ἀγανακτεῖς, ὅταν σέ κυκλώνουν οἱ συμφορές καί οἱ θλίψεις;

Ἔτσι νά συγκρίνεις τή ζωή σου μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως τοποθετεῖς τό πρόσωπό σου μπροστά στόν καθρέφτη, ἔτσι νά τοποθετεῖς τήν ψυχή σου μπροστά στόν καθρέφτη τῆς ἄσπιλης ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ὅ,τι ἀντίθετο σ’ αὐτήν παρατηρήσεις, προσπάθησε νά τό διορθώσεις καί ν’ ἀκολουθήσεις τό Πρότυπό σου.

Μ’ αὐτόν τόν τρόπο σοῦ ἐγγυῶμαι ὅτι θά γίνεσαι μέρα μέ τή μέρα καλύτερος· ἀδύνατον νά μή διορθωθεῖ ἐκεῖνος, πού κοιτάζει συχνά σ’ αὐτόν τόν καθρέφτη.

Πρέπει ν’ ἀκολουθήσει τό Χριστό ἐκεῖνος, πού θέλει νά ζήσει μαζί του στήν αἰωνιότητα. Πρέπει στήν παροῦσα ζωή νά μοιάσει μέ τό Χριστό, ὅποιος θέλει ἐκεῖ ν’ ἀπολαύσει τή δική Του δόξα. Δέν εἶπε τυχαῖα ὁ Χριστός, “ὑπόδειγμα δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησα ὑμῖν, καί ὑμεῖς ποιῆτε” (Ἰω. 13, 15) καί “ὅς οὐ λαμβάνει τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστί μου ἄξιος” (Ματθ. 10, 38).

Συλλογίσου μέ προσοχή τά λόγια αὐτά, καί θά καταλάβεις καί θά βεβαιωθεῖς ὅτι πρέπει ν’ ἀκολουθήσει τό Χριστό ἐκεῖνος πού θέλει νά σωθεῖ καί νά εἰσέλθει στήν αἰώνια βασιλεία Του. Πρόσεξε τί λέει ὁ Κύριος: “Τά πρόβατα τά ἐμά τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγώ γινώσκω αὐτά, καί ἀκολουθοῦσι μοι, κἀγώ ζωήν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς” (Ἰω. 10, 27 – 28).

Πρόβατα ἐδῶ ἐννοοῦνται οἱ πραγματικοί χριστιανοί, πού ὑποτάσσονται στήν ἅγια διδασκαλία Του, ζοῦν ὅπως Ἐκεῖνος τούς προστάζει καί Τόν ἀκολουθοῦν μέ πίστη, ταπείνωση, ἀγάπη καί ὑπομονή. Ἔτσι τούς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή σάν πιστούς ἀκολούθους Του.

Ἑπομένως δέν εἶναι πρόβατα τοῦ Χριστοῦ ὅσοι δέν ἀκοῦνε τή φωνή Του καί τή διδασκαλία Του, ὅσοι δέν Τόν ἀκολουθοῦν. Αὐτοί φυσικά οὔτε καί στήν αἰώνια ζωή θά εἰσέλθουν μαζί Του.

Φοβερός αὐτός ὁ λόγος, χριστιανέ μου, ἀλλά ἀληθινός. Ἄν συλλογιστεῖς καί μόνος σου τά παραπάνω λόγια του Χριστοῦ, θά διαπιστώσεις ὅτι ἔτσι εἶναι.

Ἀγαπητέ μου χριστιανέ, πρέπει νά πάρεις τόν ἀσφαλή δρόμο, ἄν θέλεις νά φτάσεις στήν αἰώνια ζωή. Ποιός εἶναι ὁ ἀσφαλής δρόμος; Νά ἔχεις πρότυπό σου τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ζῆσε ἔτσι καί θά σωθεῖς.

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com