Ἁγίου Παϊσίου

Θά εὔχομαι καί ἐγώ γιά ἐσᾶς, ὅπως καί ἐσεῖς γιά μένα, νά βοηθήσουν ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία νά καθαριστοῦν οἱ καρδιές μας γιά νά δοῦμε τόν Θεό. “ Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδία ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται”.

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.