…Τό εἲπαμε πολλές φορές, ἀλλά δέν εἶναι καθόλου περιττό νά τό ξαναποῦμε πώς δέν εἶναι καθόλου χριστιανός ἐκεῖνος πού πιστεύει σέ κάποιες ἀλήθειες χριστιανικές καί θεωρεῖ τό χριστιανισμό θρησκευτικό ἢ φιλοσοφικοθρησκευτικό σύστημα ἢ ὡς σύστημα κάποιων ἠθικῶν παραγγελμάτων ἢ ἰδεολογία ἢ κάτι ἀντίστοιχο. Πραγματικός χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἀγωνίζεται νά ἒχη ζωντανή σχέση μέ τόν ζῶντα Χριστό καί ἡ σχέση του αὐτή εἶναι μυστική, ἐσωτερική, βαθειά, ἀλάλητη καί ἀπερίγραπτη, γνωστή πλήρως στόν Κύριο καί κατά τό ἐφικτό καί στόν ἲδιο λάτρην τοῦ Κυρίου. Ἐφόσον δέ ὁ Κύριος “ἒστηκεν ἐπί τήν θύραν καί κρούει”, πρέπει νά ἀνοίξη ἡ θύρα αὐτή γιά νά ἑνωθῆ ὁ πιστός μέ τόν Κύριο.Καί στή μυστική αὐτή ἓνωση ἀναφέρεται ἡ προσευχή, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ἱερά θεωρία, γιά τήν ὁποία κάνουν πολύ λόγο οἱ ἃγιοι Πατέρες, γιατί τήν ἒζησαν βαθειά. Καί ὁ ὃρος θεωρία δέν πρέπει νά νοηθῆ μέ τή σημερινή ἒννοια, ἀλλά μέ τήν ἀρχική της ἒννοια, πού σημαίνει ἐσωτερική θέαση καί ἐνατένιση τοῦ Κυρίου μέ ὁλόκληρη τήν ὓπαρξη ὡς μιά πραγματική καί ἀναμφίλεκτη ἒμπειρία.Παράλληλη πρός αὐτήν τή μυστική βίωση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ μυστηριακή ἓνωση μαζί του, ὡς καρπός αὐτῆς τῆς ἀνταποκρίσεως στήν κρούση τῆς θύρας τῆς ψυχῆς μας μέσα στό χῶρο τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

 

Ἱερομ.Εὐσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΉΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Ττόμος Α΄.
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2020/06/blog-post_643.html