Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἐκκλησία εἶναι αἰώνια ἀλήθεια, γιατί εἶναι ἑνωμένη μέ τήν ἀλήθεια, τό Χριστό, ζωοποιεῖται ἀπό τό Πνεῦμα τῆς Ἀλήθειας. «Μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». (Ματθ. Κη΄ :20). Κι Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει πώς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ «. . . .ἐστιν ἐκκλησία» (Κολ. Α΄: 24).

Εἶσαι γεμάτος ἀδικίες κι ἀνομίες. Γι᾿ αὐτό εἶναι καλύτερα νά ζητᾶς νά ὑποστεῖς ἀδικίες ἀπό τούς συνανθρώπους σου, ὥστε «τό κρῖμα τοῦ Θεοῦ . . . κατά ἀλήθειαν» (Ρωμ. Β΄ : 2) νά φανεῖ στήν παρούσα φάση τῆς ζωῆς σου. «Ἐν μέτρῳ μετρῖτε (τόν Κύριο καί τόν πλησίον σας) μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. Ζ΄ :2).Νά ᾿χεις πάντα στό νοῦ σου τό παράδειγμα τοῦ ἀπόλυτα δικαίου ἀνθρώπου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁποῖος, ἄν καί δίκαιος, ὑπόμεινε κάθε ἀδικία ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀνέβηκε στό σταυρό καί εἶχε ἐπονείδιστο θάνατο.

Μή λιποψυχεῖς καί μήν ἀπελπίζεσαι ὅταν οἱ ἄνθρωποι σέ μισοῦν ἐπειδή ἀποκαλύπτεις τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους. Τότε πρέπει νά χαίρεσαι περισσότερο καί νά θυμᾶσαι τά λόγια τοῦ Σωτήρα μας: «Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ στ΄ : 22).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/