«ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ἀπό τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ»

 Μελέτημα 1ο

Ἀπό τό βιβλίο «475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ*»

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος ἔζησε τόν 6ον αἰῶνα μ. Χ. Ἐχρημάτισε Ἐπίσκοπος τῆς Νινευῒ, καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τήν 28ην Σεπτεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. Α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Ἀρετῶν ταῖς ἀκτῖσι καταλαμπόμενος, τῆς ἐν

Χριστῷ πολιτείας φωστήρ πολύφωτος, θεοφόρε Ἰσαάκ

ὤφθης ἐν Πνεύματι, καί κατευθύνεις ἀσφα-

λῶς, σωτηρίας πρός ὁδόν, διδάγμασι θεοπνεύστοις,

τούς εὐφημοῦντάς σε Πάτερ, ὡς τοῦ Χριστοῦ θεῖον

 θεράποντα.

 Κοντάκιον.

Ἦχος πλ. Δ΄ Τᾖ ὑπερμάχῳ.

Τή ἰσαγγέλῳ πολιτείᾳ σου μακάριε,

Τοῦ Παρακλήτου ἀνεδείχθης θεῖον ὄργανον,

Ἰσαάκ, καί Μοναζόντων τύπος ἐν πᾶσιν·

Ἀλλ΄ ὡς χάριτος τῆς θείας ἐνδιαίτημα,

Χάριν αἴτησαι ἡμῖν καί φῶς οὐράνιον,

Τοῖς βοῶσί σοι χαίροις, Πάτερ θεόσοφε.

 Μεγαλυνάριον.

Χαίροις ἡσυχίας θεῖος κανών·

χαίροις Μοναζόντων, ὁ διδάσκαλος ὁ σοφός·

χαίροις ὁ παρέχων, τά πρόσφορα ἑκάστῳ

τῆς χάριτος τῷ λόγῳ, Ἰσαάκ Ὅσιε.

 «Ἐάν δέν στραφεῖτε καί γίνετε σάν τά παιδιά, δέν θά εἰσέλθετε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν», εἶπε ὁ Κύριός μας.

«Ἐάν δέν στραφεῖτε καί ἀποκτήσετε παιδικό πνεῦμα μαθητείας, δέ θά ἐνστερνισθεῖτε τά διδάγματά μου», θά μποροῦσε νά μᾶς πεῖ ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Κατά τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ, ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ κοντά στό Θεό εἶναι πανευτυχής, γεμάτος ἀπό χαρές καί γλύκες πνευματικές. Ἐκεῖνος δέ πού ζεῖ μακριά ἀπό τό Θεό εἶναι δυστυχής, «ὄνειδος ἀνθρώπων καί ἐξουθένωμα λαοῦ», γεμάτος ἀπό λύπες καί πίκρες ψυχικές.

Ἡ γῆ εἶναι ὁ τόπος τῆς ὑπομονῆς στούς πειρασμούς καί τίς θλίψεις. Ἐκεῖνος πού φέρει τόν σταυρόν του μέ προθυμία καί ὑπομονή σώζεται. Ὅποιος δέ, τόν φέρει μέ ἀνυπομονησία καί γογγυσμό χάνει τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

Ὅπως θά καταλάβει ὁ μελετητής τοῦ παρόντος βιβλίου, ὅλα σχεδόν τά ἀποφθέγματα εἶναι πράξη καί ζωή!…

Χρειάζεται ὁ μελετητής διαβάζοντας 3-5 ἀποφθέγματα νά τά κάνει πράξη καί βίωμα ἐκείνη τή μέρα καί τήν ἄλλη μέρα νά προχωρήσει πιό κάτω…

Μᾶς ἔλεγε ἕνας γνωστός ἀνά τό πανελλήνιο Ἀσκητής, πού γιά λόγους εὐνοήτους ἀποσιωπῶ τό ὄνομά του, ὅτι «ἐγώ, Γέροντα, διαβάζω κάθε μέρα μόνο μιά σελίδα Ἀββᾶ Ἰσαάκ καί προσπαθῶ ὅλη τή μέρα νά τά κάνω πράξη αὐτά πού διάβασα…». Στούς φρονίμους, νομίζουμε, ὅτι ἀρκοῦν αὐτά τά λίγα… Τῷ δέ βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ τιμή καί δόξα αἰώνιος!…

Μελέτημα 1ον

1. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀρετῆς, πού γεννᾶται ἀπό τήν πίστη καί σπέρνεται στήν καρδιά, πού καταγίνεται στά τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς.

2. Ἀρχή τῆς ἐναρέτου ζωῆς εἶναι τό νά καταγίνεσαι στή μελέτη τῶν Θείων Λόγων, ἀποφεύγοντας τήν τιμή τοῦ κόσμου, πού εἶναι ἀτιμία.

3. Χωρίς τή θέρμη τῆς πρός τόν Θεόν πίστεως, δέν μποροῦμε ν΄ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τή δουλεία τῶν παθῶν.

4. Ὅταν στερούμεθα τῆς Θείας Χάριτος ἐπί πολύ, τότε γνωσιολογικά ἀπορρίπτουμε τή Θεία Πρόνοια.

5. Ἀρχή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ θεία ἡδονή πού γεννᾶται ἀπ΄ Αὐτόν μέσα στήν καρδιά μας.

6. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἡ ἀρετή, φυτρώνει στίς καρδιές, πού δέν φροντίζουν καί δέν μεριμνοῦν γιά τά πράγματα τοῦ κόσμου αὐτοῦ.

7. Θέλεις νά νιώσεις τή γλυκύτητα τῆς ἑνώσεως μέ τό Θεό μέσα σου; Ἀγάπησε τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Καθώς τό ζωγραφισμένο νερό δέν θεραπεύει τή δίψα, ἔτσι καί ὁ διδάσκων, χωρίς νά ἔχει κτῆμα τήν ἀρετή, δέν τή μεταδίδει στούς ἄλλους.

8. Ὅσα καλά ἤ κακά εἶναι ἑνωμένα μέ τό σῶμα, θά σέ συνοδεύσουν μέχρι τόν τάφο. Ὅσα ὅμως εἶναι ἑνωμένα μέ τήν ψυχή, θ΄ ἀποτελέσουν τήν αἰώνια προίκα σου!…

9. Κάθε καλό, πού ἐνεργεῖται μέσα σου νά τό κρύβεις, διότι τό Βάπτισμα καί ἡ πίστη ἔγιναν μεσίτες σ΄ αὐτό τό καλό.

  ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

   * Ἡ ἀξιόλογη αὐτή συλλογή τῶν πνευματικῶν ἀποφθεγμάτων, πού ἀκολουθεῖ, προέρχεται ἀπό τούς ἀσκητικούς λόγους τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Εἰς τόν κοπιάσαντα μοναχόν Ἀ., εὐχόμεθα πλούσια τήν ἀντίδοσι διά τήν πρός τόν πλησίον πνευματικήν ἐλεημοσύνην του, πρός δόξαν Θεοῦ.

ΕΚΔΟΣΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com