Ἰσχυρὲς διασυνδέσεις τοῦ George Soros μὲ Δικαστὲς τοῦ ΕΔΔΑ!Ἡ Γαλλία πρέπει νὰ ἐπιδείξει ἀνυπακοὴ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀναφέρει ἡ Le Pen μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ ἐμπλοκὴ δικαστῶν του ὡς μέλη ΜΚΟ τοῦ George Soros.
Μία νέα ἔκθεση ἑνὸς Γάλλου δικηγόρου ὑποστηρίζει ὅτι ἕνας στοὺς πέντε δικαστὲς ποὺ ἔχουν ὑπηρετήσει στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) τὴν τελευταία δεκαετία, εἶχε σχέσεις μὲ ἕνα δίκτυο ὀργανώσεων κοινωνικῆς δικαιοσύνης ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ George Soros.
Η Marine Le Pen, ἀρχηγὸς τοῦ δεξιοῦ ἐθνικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας κάλεσε τὸν Emmanuel Macron νὰ σταματήσει νὰ συμμορφώνεται μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ.
«Ἀντιμέτωπος μὲ αὐτὲς τὶς ἐξαιρετικὰ σοβαρὲς ἀποκαλύψεις, ὁ Macron δὲν μπορεῖ πλέον νὰ παραμείνει σιωπηλός», εἶπε ἡ Le Pen μὲ προσωπικὸ tweet στὸ λογαριασμὸ τῆς τὴν Τετάρτη, καλώντας τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς Γαλλίας (ὄργανο ποὺ συμβουλεύει τὴν κυβέρνηση γιὰ λήψη ἀποφάσεων σὲ νομικὰ θέματα) νὰ σταματήσει νὰ συμμορφώνεται μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ.
«Μία ἐλεύθερη δημοκρατικὴ πολιτεία πρέπει νὰ….
ἐνεργεῖ ἐνάντια σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀντιδημοκρατικοὺς χειρισμούς», πρόσθεσε.
Τὸ σχόλιό της ἦρθε ὡς ἀπάντηση σὲ μία ἔκθεση τοῦ γάλλου δικηγόρου Gregor Puppinck, ὁ ὁποῖος συμμετέχει στὴν ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τῆς ΕΣΔΑ καὶ ἡγεῖται τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Δικαίου καὶ Δικαιοσύνης (κάντε κλικ ΕΔΩ για νὰ δεῖτε).
Μὴ γνωστοποιημένες συγκρούσεις συμφερόντων;
Ἰσχυρίζεται ὅτι τουλάχιστον 22 ἀπὸ τοὺς 100 δικαστὲς ποὺ εἶχαν ὑπηρετήσει στὸ ΕΔΔΑ μεταξὺ Ἰανουαρίου 2009 καὶ Ὀκτωβρίου 2019 εἶχαν «ἰσχυροὺς δεσμοὺς» μὲ μία ἀπὸ τὶς ἑπτὰ ΜΚΟ ποὺ συνδέονταν μὲ τὸν George Soros πρὶν ἀπὸ τὸ διορισμό τους στὸ δικαστήριο, μὲ ρόλους ποὺ ποίκιλαν ἀπὸ ἐπίσημες εὐθύνες ἕως καὶ βαρυσήμαντες δραστηριότητες τῶν ἐν λόγω ὀργανισμῶν.
Ἐπιπλέον, 18 ἀπὸ τοὺς 22 δικαστὲς λέγεται ὅτι ἔχουν ἐκδικάσει ὑποθέσεις στὶς ὁποῖες συμμετεῖχαν οἱ ΜΚΟ τῶν ὁποίων ἦταν μέλη κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων.

Σύμφωνα μὲ τὸν Puppinck, αὐτὲς οἱ ΜΚΟ εἶναι τὸ Κέντρο AIRE (Συμβούλιο γιὰ τὰ Ἀτομικὰ Δικαιώματα στὴν Εὐρώπη), ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία, ἡ Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ τῶν Δικαστῶν, ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐλσίνκι γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τὸ Human Rights Watch, τὸ Interights (Διεθνὲς Κέντρο γιὰ τὴν Προστασία τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ), καὶ διάφορες ἄλλες διακλαδώσεις τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Open Society Foundations.
Εἶπε ὅτι εἶχε λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ἐπαφὲς αὐτὲς ἀπὸ τὰ βιογραφικὰ σημειώματα μελλοντικῶν δικαστῶν, ποὺ δημοσιεύθηκαν ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ τὴν Κοινοβουλευτικὴ Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης (PACE).
Η PACE ἐκλέγει τοὺς δικαστὲς τοῦ ΕΔΔΑ ἀπὸ τοὺς καταλόγους τριῶν ὑποψηφίων ποὺ προτείνονται ἀπὸ κάθε κράτος μέλος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Αὐτοὶ οἱ δικαστὲς «ἀκοῦν» τὶς ὑποθέσεις ὡς ἰδιῶτες καὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὸ κράτος τους, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ ὑποψήφιοι γιὰ τὴ θέση συνήθως προέρχονται ἀπὸ ΜΚΟ καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ἐπειδὴ εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι ἀμερόληπτοι.
Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, ἡ πρακτικὴ αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴ σημασία τῆς παρουσίας καὶ τῆς ἐπιρροῆς ὁρισμένων ΜΚΟ σὲ μικρὲς χῶρες ὅπως ἡ Ἀλβανία, ὅπου τὸ Open Society Foundations δαπάνησε 131 ἐκ. δολάρια ἀπὸ τὸ 1992 καὶ ἐξασφάλισαν δύο τρεῖς θέσεις στὸ ΕΔΔΑ τὸ 2018.
Οἱ ΜΚΟ μποροῦν ἐπίσης νὰ παρεμβαίνουν στὶς ἀκροάσεις τοῦ ΕΔΔΑ ὡς τρίτοι, ἀλλὰ ὁ Puppinck ἔγραψε ὅτι ὑπάρχει ἔλλειψη διαφάνειας ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἔκταση τῆς πραγματικῆς συμμετοχῆς τους στὸ δικαστήριο.
Ποιὲς ἦταν οἱ ἀντιδράσεις στὴ Γαλλία;
Ἡ ἔκθεση ἔγινε γνωστὴ ἀπὸ τὸ γαλλικὸ συντηρητικὸ περιοδικὸ Valeurs Actuelles, τὸ ὁποῖο ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἐν λόγω 22 δικαστὲς ἐπέτρεψαν στὸν George Soros νὰ «διεισδύσει» ἀποτελεσματικὰ στὸ δικαστήριο καὶ νὰ ἐπηρεάσει τὶς ἀποφάσεις του.
Τὸ περιοδικὸ παραθέτει τὶς ἀποφάσεις ὑπὲρ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια στὴν Αὐστρία καὶ στὴν Ἑλλάδα καθὼς καὶ γιὰ τὰ διεμφυλικὰ ἄτομα στὴ Γαλλία τὰ ὁποία ἀπαιτοῦν νὰ ἀναγνωριστεῖ τὸ νέο φύλο τους. Ἀναφέρει ἐπίσης Ρώσους ἀκτιβιστὲς ἀπὸ τὸ Pussy Riot ποὺ εἶχαν μία «πὰνκ προσευχὴ» σὲ μία ρωσικὸ ὀρθόδοξο ναό, καθὼς καὶ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐπανεξέταση ὁλόκληρων ποινῶν ἰσόβιας κάθειρξης στὴν Οὐγγαρία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου τῆς σαρία στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφορῶν μεταξὺ Μουσουλμάνων.
Ο Jerome Riviere, ἡγέτης τῆς γαλλικῆς παράταξης Identity and Democracy καὶ μέλος τοῦ Εὐρωσκεπτικιστικοῦ μπλὸκ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἀπάντησε στὸ περιοδικὸ Valeurs Actuelles ὅτι δὲν ἐκπλήσσεται μὲ τὴν ἔκθεση ποὺ δημοσίευσε ἐπειδὴ ὁ Geοrge Soros «σκοπεύει νὰ καταστρέψει ἔθνη καί, εὐρύτερα ὅλες τὶς δομὲς ποὺ ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιό του πολιτισμοῦ: τὴν οἰκογένεια, τὴν πατρίδα, τὴν ἐξουσία, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ἱστορία».
«Τὸ ἁπλὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο μπορεῖ νὰ καταδικάσει τὰ ἔθνη εἶναι ἕνα ἀντιδημοκρατικὸ σκάνδαλο», εἶπε. «Οἱ μὴ ἐκλεγμένοι δικαστὲς σφετερίζονται τὴ δύναμη νὰ ἀξιολογοῦν καὶ νὰ ἑρμηνεύουν, χωρὶς περιορισμούς, ἕνα κείμενο ποὺ ὁδηγεῖ στὴ δημιουργία νόμου, ὅταν ὁ ρόλος τοὺς εἶναι ἁπλὰ νὰ λένε ποιὸς εἶναι ὁ νόμος».
Ο Nicolas Bay, Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ἐθνικοῦ Συνασπισμοῦ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Identity and Democracy, δήλωσε ὅτι ἡ Γαλλία πρέπει νὰ ἀπεμπλακεῖ. «Καθοδηγούμενη ἀπὸ τὸν Τζὸρτζ Σόρος καὶ τὴν ἀτζέντα του νὰ ἐπιβάλει μία «ἀνοιχτὴ κοινωνία» (open society), τὸ ΕΔΔΑ ἔχει γίνει ἡ ἐνσάρκωση τῆς κυβέρνησης τῶν δικαστῶν ἐνάντια στὴ βούληση τοῦ λαοῦ», σημείωσε. «Ὑπὸ τὸ φῶς αὐτῶν τῶν καταστροφικῶν ἀποκαλύψεων, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀναγκαῖο νὰ ἀπεμπλακοῦμε ἀπὸ αὐτό».
Ο Philippe de Villiers, πρώην γάλλος εὐρωβουλευτὴς ἀπὸ τὸ Εὐρωσκεπτικιστικὸ Κίνημα τῆς Γαλλίας, δήλωσε ὅτι «ἡ ἱκανότητα τοῦ Σόρος νὰ διεισδύσει σὲ εὐρωπαϊκοὺς ὀργανισμοὺς ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι παγκοσμιοποιημένα ἰδιωτικὰ συμφέροντα ποὺ κυβερνοῦν τὴν Εὐρώπη».
«Τὸ Open Society Foundations εἶναι ἑπομένως πιὸ ἰσχυρὰ ἀπὸ μία χώρα ὅπως ἡ Γαλλία. Ο George Soros εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὸς ἀπὸ τὸν Μακρόν», δήλωσε. Ἐξάλλου, τὸ ψευδώνυμο ποὺ τοῦ δίνεται στὶς Βρυξέλλες εἶναι: « the puppet master» (ὁ μαριονετίστας)
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ τὸ Open Society Foundations δὲν ἔχουν ἀκόμη σχολιάσει.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/02/blog-p