ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 
Ο ΟΓΔΟΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
 
1. Στό κήρυγμά μου αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τόν ὄγδοο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ Κανόνας αὐτός μιλάει γιά τόν Ἐπίσκοπο, τόν Ἱερέα ἤ τόν Διάκονο, ἀλλά καί γιά τούς κατώτερους κληρικούς, καί λέγει ὅτι πρέπει νά ἀφορίζονται, ἄν παρευρίσκονται στήν θεία Λειτουργία καί δέν κοινωνήσουν τά Ἄχραντα Μυστήρια, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν τόν Κανόνα θά ἐξηγήσω σήμερα καί παρακαλῶ προσέξετε τό θεῖο κήρυγμα.
2. Ἡ θεία Λειτουργία, χριστιανοί μου, γίνεται γιά τήν θεία Κοινωνία. Αὐτό πρέπει πολύ καλά νά τό καταλάβουμε. Ὅλα στήν θεία Λειτουργία γίνονται γιά νά βγεῖ ὁ Ἱερεύς στό τέλος μέ τό ἅγιο Ποτήριο στά χέρια του καί νά καλέσει τόν λαό νά κοινωνήσει, λέγοντας: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος σέ κάποια του ὁμιλία λέγει: «Γιά σένα σφάχτηκε ὁ Ἀμνός καί σύ τόν ἀφήνεις;»! Βέβαια, μπορεῖ νά ὑπάρξει λόγος καί νά μή μπορεῖ ἕνας χριστιανός ἤ μία χριστιανή νά κοινωνήσει στήν θεία Λειτουργία. Ἀλλά, τό νά μπορεῖ κάποιος ἤ κάποια νά κοινωνήσει καί νά μήν κοινωνεῖ, αὐτό σημαίνει ἀδιαφορία· σημαίνει ὅτι δέν ἔχει πόθο γιά θεία Κοινωνία. Πάντως, ἄς γνωρίζουμε ὅτι προοδευμένος χριστιανός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ καί λαχταρᾶ αὐτά τά τέσσερα: Τήν προσευχή, τήν θεία Κοινωνία, τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη μέ ὅλους (βλ. Πράξ. 2,42).
3. Ὁ ὄγδοος Κανόνας, πού σᾶς ἑρμηνεύω, ἀδελφοί, μιλάει εἰδικά γιά τόν κληρικό ἐκεῖνο, ἀνώτερο ἤ κατώτερο, πού παρευρέθηκε σέ μία θεία Λειτουργία καί δέν κοινώνησε. Ὁ κληρικός αὐτός θά πρέπει νά πεῖ τήν αἰτία πού δέν κοινώνησε, λέγει ὁ Κανόνας. Καί ἄν μέν ἡ αἰτία εἶναι «εὔλογος», καλῶς. Γιατί καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας, χριστιανοί μου, συμβαίνει νά μήν εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι πνευματικά νά κοινωνοῦμε σέ κάθε θεία Λειτουργία. Ἀλλά, λέγει ὁ Κανόνας μας ἐδῶ, ἄν ἕνας ἱερέας, χωρίς νά ἔχει λόγο, παρευρέθηκε σέ θεία Λειτουργία καί δέν κοινώνησε, αὐτός ὁ ἱερέας πρέπει νά ἀφορίζεται. Καί ἀκοῦστε τό γιατί: Γιατί μέ τό νά μήν κοινωνήσει ὁ ἱερεύς αὐτός σκανδάλισε τόν λαό, ὁ ὁποῖος θά σκέφτηκε γιά τόν ἱερέα πού λειτούργησε ὅτι δέν τέλεσε σωστά τήν θεία Λειτουργία. Αὐτό θά εἶδε ὁ ἄλλος ὁ ἱερέας στόν λειτουργοῦντα ἱερέα καί γι᾽ αὐτό δέν κοινώνησε ἀπό τήν θεία Λειτουργία πού τέλεσε. Ἔτσι θά σκέφθηκε ὁ λαός καί σκανδαλίστηκε καί κατηγόρησε ἀδίκως τόν λειτουργό ἱερέα. Ἀλλά αἰτία γι᾽ αὐτό του τόν σκανδαλισμό ἔγινε ὁ ἄλλος ἱερέας πού χωρίς νά ὑπάρχει λόγος δέν κοινώνησε. Αὐτός ξαναλέμε ἔγινε αἴτιος ὁ λαός νά κακολογήσει ἕνα λειτουργό ἱερέα καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά ἀφορισθεῖ, λέγει ὁ Κανόνας. Νά ἀφοριστεῖ γιατί – γιά νά ἀναφέρω ἀκριβῶς τήν φράση τοῦ Κανόνα – ἔγινε «αἴτιος βλάβης» στόν λαό καί δημιούργησε ὑπόνοια «κατά τοῦ προσενέγκαντος ὡς μή ὑγιῶς προσενέγκαντος». Τό ἁμάρτημά του θεωρεῖται σοβαρό, καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τιμωρεῖται μέ μεγάλη ποινή, τήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ.
4. Ὁ Κανόνας αὐτός, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἔχει δύο ὡραῖα διδάγματα γιά μᾶς τούς ἱερωμένους: (α) Τό πρῶτο δίδαγμα εἶναι ὅτι, ὅπως σεῖς οἱ λαϊκοί πρέπει νά εἶστε πολύ προσεκτικοί στήν ζωή σας, ὥστε νά μπορεῖτε νά κοινωνεῖτε σέ κάθε θεία Λειτουργία, ἔτσι, καί πολύ-πολύ περισσότερο, καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας, πρέπει νά προσέχουμε τήν καθαρότητά μας, τήν ἁγιότητά μας, ὥστε νά μποροῦμε νά λειτουργοῦμε συχνά· ἤ, νά μποροῦμε νά κοινωνοῦμε κατά τήν θεία Λειτουργία πού λειτουργηθήκαμε κάποια ἡμέρα. (β) Τό ἄλλο δίδαγμα ἀπό τόν Κανόνα εἶναι ὅτι πρέπει νά προσέχουμε οἱ ἱερεῖς νά μήν δίνουμε αἰτία, μέ λόγια καί τίς ἐνέργειές μας, νά κατηγορεῖται ὁ ἄλλος ἀδελφός μας ἱερεύς καί νά ὑποτιμᾶται ἀπό τόν λαό καί μάλιστα, ὅταν ὁ λαός αὐτός εἶναι τό ποίμνιό του. Νά προσέχουμε δηλαδή οἱ ἱερωμένοι στίς ἐνέργειές μας καί τά λόγια μας περί τῶν ἄλλων ἱερέων, νά μήν δημιουργεῖται στήν ψυχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ κακή ἐντύπωση περί αὐτῶν, ὅτι τάχα αὐτοί εἶναι ἀνάξιοι ἤ ὅτι δέν ἱερουργοῦν σωστά. Ἀλλά ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ Θέος – καί ἐμένα πρῶτον – ὅπου μέ τό θέλημά μας ἤ χωρίς τό θέλημά μας διαπράξαμε αὐτό τό ἁμάρτημα καί γίναμε ἔνοχοι στό πνεῦμα τοῦ ἐδῶ Κανόνα.
5. Ἀλλά καί σεῖς οἱ λαϊκοί, ἀδελφοί, πρέπει νά προσέχετε νά μήν κατηγορεῖτε τούς ἱερεῖς σας, ὅπως ἔτσι συμβούλευε στά κηρύγματά του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Νά μήν γίνεστε αἰτία μέ τήν ἱεροκατηγορία νά δυσφημοῦνται οἱ ἱερεῖς μας καί νά σκανδαλίζονται ψυχές χριστιανῶν, γιά τίς ὁποῖες χύθηκε τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί νά ὑβρίζεται ἔπειτα ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι μεγάλο ἁμάρτημα αὐτό. Ἄν δεῖτε σέ ἕνα ἱερέα κάτι σοβαρό καί ἄπρεπο – καί θά δεῖτε –, ἔχετε τήν ὑποχρέωση ἀπό ἀγάπη στήν Ἐκκλησία νά τό ἀναφέρετε στόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος, ὡς ὑπεύθυνος, μέ βάση τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν ποιμαντική τέχνη, πού θά τόν φωτίσει ὁ Θεός νά ἀσκήσει, θά διορθώσει τόν Ἱερέα καί θά παύσει τό σκάνδαλο. Κάθε ἄλλη ἐνέργεια ἐκτός ἀπό αὐτή εἶναι ἁμαρτία καί κάνει ζημιά στήν Ἐκκλησία. Τό «κουτσομπολιό» γενικά εἶναι μεγάλο ἁμάρτημα. Τό «κουτσομπολιό» ὅμως ἐναντίον τῶν ἱερέων εἶναι πολύ-πολύ μεγαλύτερο ἁμάρτημα, γιατί ζημιώνονται ψυχές, γιά τίς ὁποῖες σταυρώθηκε ὁ Χριστός, καί γιατί βλασφημεῖται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
6. Ἄς μᾶς φωτίσει καί ἄς μᾶς βοηθήσει μέ τήν Χάρη του ὁ Θεός, νά ζοῦμε ὅλοι μας ἀσκανδάλιστο βίο· οὔτε ἐμεῖς οἱ ἱερωμένοι νά σκανδαλίζουμε ἐσᾶς, οὔτε ἐσεῖς οἱ λαϊκοί να παραπικραίνετε ἐμᾶς, γιά νά ζοῦμε ὅλοι ἐν ἀγάπῃ, ὥστε νά μποροῦμε νά κοινωνοῦμε ὅλοι μας σέ κάθε θεία Λειτουργία, ὅπως τό θέλει ὁ ὄγδοος Ἀποστολικός Κανόνας πού ἑρμηνεύσαμε, ΑΜΗΝ.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
 
 http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_274.html