Ο πατήρ Αυγουστίνος και ο Κονίτσης Σεβασιιανός.

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Ἁγιορεῖτες πατέρες, οἱ ὁποῖοι παρέστησαν κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν του μᾶς διαβεβαίωσαν ὅτι ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ ἁγίου γέροντος Αὐγουστίνου συνεχῶς ἔφευγεν ἀπὸ τὴν θέσιν, ποὺ τὴν ἐτοποθετοῦσαν, ὡσὰν νὰ εὐλογοῦσεν. Τὴν ἐπανέφερον εἰς τὴν θέσιν της, ὅπως τοποθετοῦνται οἱ χεῖρες τῶν νεκρῶν καὶ πάλιν ἔφευγε. Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἶχον παρέλθει ἄνω τῶν 50 ὡρῶν, ἐν τούτοις ἡ χείρ του ἦτο ζεστὴ καὶ καθόλου ἄκαμπτος ὡς εἴθισται.Τοῦτο μαρτυρεῖ ὄχι μόνον ὁ πατὴρ Μάξιμος, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ψηλαφίσαντες τὴν δεξιὰν τοῦ Ἁγίου. Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἶχε νεφρικὴν ἀνεπάρκειαν καὶ εἴθισται τὰ σώματα τῶν τεθνεώτων νὰ μαυρίζουν, ἐν τούτοις τὸ σῶμα τοῦ γέροντος ὄχι μόνον δὲν ἐμαύρισεν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας εἶχε παραμείνει τὸ φυσιολογικόν του, ὡσὰν νὰ μὴ εἶχε ἀποθάνει καὶ μερικὲς στιγμὲς ἔλαμπε.

ΠΗΓΗ :
http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=425:192010-&catid=13:2009-07-28-17-15-35&Itemid=60

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/
 http://tribonio.blogspot.gr/2014/09/blog-post_5.html