Παιδί μου, μνημόνευε Ίησούν διαπαντὸς, ίνα είς όλας τάς άδυναμίας εύρης τό κατάλληλον φάρμακον!
Πόνον έχεις;
Διά τής έπικλήσεως τού Ίησού θά εύρης άνακούφισιν καί φώτισιν!
Θλίψιν έχεις;
Ίησούν έπικαλού καί ίδού ή παρηγορία θά άνατείλη είς τήν σφαίραν τής καρδίας σου!
Άπογοήτευσις σέ καταλαμβάνει;
Μήν άμελής νά άκουμβήσης τάς έλπίδας σου είς τόν Ίησούν καί θάρρους καί σθένους πλησθήσεται ή ψυχή σου!
Λογισμοί σαρκικοί σέ άπασχολούν καί σέ έλκουν πρός αίσθησιακάς ήδονάς;

Λάβε τό καταναλίσκον πύρ έν όνόματι Ίησού καί βάλε φωτιά είς τά ζιζάνια!
Ύπόθεσις βιωτική σέ θλίβει;
Είπέ: Φώτισέ με, Ίησού μου, πώς νά διεξαγάγω τήν έπικειμένην μοι ύπόθεσιν καί φέρε την συμφώνως τώ άγίω Σου θελήματι. Καί ίδού θά είρηνεύσης καί μέ έλπίδα θά βαδίσης!
Είς πάντα καί διά πάντων, τό όνομα τού Ίησού θέσε βάσιν, άνάρτησιν, διακόσμησιν καί σκέπην καί μή φοβού έχθρούς. Τότε νά φοβάσαι, όταν τά πάντα διέρχεσαι άνευ Ίησού. Άνευ φαρμάκου μή περιμένης ίατρείαν καί τό άποτέλεσμα σήψις!
Προσπάθησον είς τήν εύχήν, παιδί μου, καί τότε θά γνωρίσης μεγίστην ώφέλειαν καί άνάπαυσιν καί ξεκούρασιν ψυχικήν!
 
+ Γέροντος Έφραίμ Φιλοθεΐτου,
 
«Πατρικαί Νουθεσίαι»