«Παναγούδα», 2.4.2016
Παραποίησις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καί παραπλάνησις τῶν πιστῶν
τοῦ Μοναχοῦ Ἡσαΐα ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου «Παναγούδα»
(Ἱ. Μ. Κουτλουµουσίου)
Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀπεστάλη στίς 2.4.2016 πρός τόν Ἱεροµόναχον π. Ἀθανάσιον τῆς Ἱ. Μονῆς Σίµωνος Πέτρας (Ἁγίου Ὄρους), παρακαλώντας τον νά ἀνακαλέσῃ ὅσα εἶχε ἀναφέρει σέ ὁµιλία του στά Τρίκκαλα, παραποιώντας τόν Ἅγιον Παΐσιον καί παρα-πλανώντας τούς ἀκροατάς του, δεδοµένου µάλιστα ὅτι σέ παρόµοια ὀλισθήµατα εἶχε ὑποπέσει ἐπανειληµµένως καί στό παρελθόν. Ἡ ἀδιαφορία του (οὔτε κἄν τήν ἄρνησίν του δέν κατεδέχθη νά µᾶς δηλώσῃ) µᾶς ἀναγκάζει νά τήν κοινοποιήσωµε, πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καί προφύλαξιν τῶν πιστῶν

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2016/06/blog-post_92.html#more