Μοναχός Γαβριήλ Προδρομίτης

Ὁ μοναχός Γαβριήλ ἔζησε πολλά χρόνια στό Μοναστήρι καί δέν ἀποφάσιζε νά γίνη μοναχός ἀπό τήν ὑπερβολική εὐλάβεια πού εἶχε γιά τό σχῆμα καί τήν μοναχική ζωή. Ἔλεγε: “Εἶναι μεγάλη τιμή νά εἶσαι μοναχός, ἀλλά ἐγώ εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός καί δέν εἶμαι ἄξιος αὐτῆς τῆς τιμῆς….
Ἀγαποῦσε νά ἐπιτελῆ μέ προθυμία καί ὑπακοή τά καθήκοντα τῆς μοναχικῆς βιοτῆς καί γι᾿ αὐτό δέν ἦτο κατώτερος ἀπό τούς καλλιτέρους μοναχούς τῆς  Σκήτης τοῦ Προδρόμου.
Μεταξύ τῶν ἄλλων καλῶν καί ἐναρέτων πράξεων ὁ π. Γαβριήλ εἶχε καί τήν ἑξῆς συνήθεια: Κάθε Σάββατο, πρίν ἀρχίση ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, περνοῦσε ἀπ᾿ ὅλα τά κελλιά τῶν Πατέρων καί Δοκίμων τούς ἔβαζε μετάνοια καί τούς ἔλεγε: “Εὐλογεῖτε, Πατέρες, καί συγχωρέστε με τόν ἁμαρτωλό”. Καί οἱ ἄλλοι Πατέρες, πού τόν ἤξεραν, τοῦ ἀπαντοῦσαν ὡς ἑξῆς: “Ὁ Θεός νά σ᾿ εὐλογήση καί νά σέ συγχωρήση”.
Μία φορά τόν ἐρώτησε ὁ Δικαῖος τῆς Σκήτης Γέροντας ἱερομ. π. Πετρώνιος: ”
-Γιατί κάνεις αὐτό τό ἔργο, πάτερ Γαβριήλ νά ἐπισκέπτεσαι τά κελλιά τῶν Πατέρων;
-Ἐδιάβασα, Γέροντα, τοῦ εἶπε, σ᾿ ἕνα παλαιό βιβλίο ὅτι κάθε Σάββατο μετά τόν Ἑσπερινό, συγκεντρώνονται ὅλες οἱ Ἀγγελικές Δυνάμεις μπροστά στόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά νά δώσουν ἀναφορά στόν Θεό γιά τό ἔργο τους, ἐφ᾿ ὅσον ἐτάχθησαν νά εἶναι φύλακες καί προστάτες τῶν ἀνθρώπων.
Καί οἱ ἄγγελοι τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού κάνουν ἁμαρτίες εἶναι λυπημένοι, ἐνῶ οἱ ἄγγελοι τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού κάνουν καλά ἔργα, εἶναι χαρούμενοι καί φωτεινοί. Χαίρεται λοιπόν ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας γιά τά καλά τους ἔργα καί γίνεται “χαρά ἐν οὐρανῶ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῶ μετανοοῦντι”.
Πιό πέρα ἀπό τόν θεῖο Θρόνο στέκονται δύο ἀγγελικοί χοροί: ὁ ἕνας εἶναι φωτεινός καί δοξασμένος καί ὁ ἄλλος φοβερός καί αὐστηρός. Τότε στέλλει ὁ Θεός τούς φωτεινούς ἀγγέλους νά πληρώσουν τούς καλούς ἀνθρώπους καί τούς φοβερούς νά παιδεύσουν τούς ἁμαρτωλούς.
Γι᾿ αὐτό κι ἐγώ συγχωροῦμαι μέ ὅλους τούς Ἀδελφούς μου γιά ν᾿ ἀνέβη ὁ φύλακας ἀγγελός μου χαρούμενος στούς οὐρανούς καί νά χαροποιήση μέ τήν ἐξομολόγησί του τόν Οὐράνιο Πατέρα μας, ἐνῶ ἐγώ νά λυτρωθῶ ἀπό τίς τιμωρίες τῶν φοβερῶν ἀγγέλων.

 

Ἐπιμέλεια κειμένου Αναβάσεις

 


Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.