Μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη

Σύμφωνα μέ τόν Ὅσιο Γέροντα Πορφύριο, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία. Σ’ αὐτήν καί μόνο ὑπάρχει ἡ σωτηρία. Μόνο ὅποιος ἐντάσσεται σ’ αὐτήν ὡς πιστός καί παραμένει ἐνεργά πιστός τηρητής τῶν θείων ἐντολῶν σώζεται.

Ὁ Ἅγιος ἦταν ἐναντίον τῶν κάθε εἴδους αἱρέσεων καί δοξασιῶν. Ἀντιστεκόταν καί ἀπέρριπτε τίς διδασκαλίες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Πανθρησκείας. Δέν δεχόταν τήν θεωρία ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἁπλῶς διαφορετικά «μονοπάτια» (σύμφωνα μέ τήν νεοεποχίτικη ὁρολογία), πού ὁδηγοῦν στόν ἕναν Θεό.

«… Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ἕλληνες», ἔλεγε, «ἔχομε μία θρησκεία, εἴμαστε χριστιανοί… Ὅμως … Καί ἀπό μᾶς τούς Ἕλληνες, τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, γίνανε καί ἄθεοι καί ξέρω κι ἐγώ. Μόνο ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει καί πρέπει νά προσευχόμαστε νά ἔρθουνε ὅλοι σ’ αὐτή τήν θρησκεία καί ἔτσι θά γίνει ἡ ἕνωσις.

Ὄχι μέ τό νά πιστέψεις ὅτι ὅλοι εἴμαστε τό ἴδιο· [ὅτι] ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο. Δέν εἶναι τό ἴδιο… Ἡ ἀγάπη, ἡ ἀληθινή, εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ»1.

Ποῦ εἶναι ἄραγε ὅλοι αὐτοί οἱ ἰνστρούχτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού διατείνονται ὅτι ὅλοι πιστεύουμε στόν ἴδιο Θεό;

Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Γέροντα, ἀληθινή θρησκεία εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Καί τό πνεῦμα αὐτό, τό ὀρθόδοξο, εἶναι τό ἀληθές. Τά ἄλλα πνεύματα εἶναι πνεύματα πλάνης καί οἱ διδασκαλίες τους εἶναι μπερδεμένες, γιατί δέ γνωρίζουν τό μεγαλεῖο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ θέωση, ἡ ὁμοίωση μέ Αὐτόν.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο   

1 Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν πού ἔγινε τό 1989, ἔκδοσις Γυναικείου ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σω

τῆρος», Κ.Π. 3. (στό ἑξῆς: Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές).