‘Αν ἦταν δυνατόν νά μαζευτοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν λαῶν καί ὅλων τῶν αἰώνων καί νά προσπαθήσουν συντονισμένα νά διηγηθοῦν ἕνα μόνο μέρος τῆς Θείας φιλανθρωπίας καί πάλι δέν θά τό κατόρθωναν.

Μετανόησε λοιπόν, ἄνθρωπέ μου καί σύ, καί δέν θά δυσκολευτεῖ ἡ Θεία Χάρη νά σέ ἐπισκιάσει. Μόνο πρόσεξε ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς, νά μήν πέσεις θεληματικά σέ ἁμαρτήματα. Ὁ Θεός εἶναι ἀληθινά καί πραγματικά φιλάνθρωπος καί δέν θά μποροῦσε νά διηγηθεῖ κανείς τό μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας Του..”
~ Ἃγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων
Κατήχηση Β’. σελ, 91