Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς

Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

 Μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα μπορεῖ νά καθαρίσει τό νοῦ. Γιατί ἄν δέν μπεῖ μέσα στό σπίτι ὁ δυνατός γιά νά ἀφαιρέσει τά κλεμμένα καί νά δέσει τόν κλέφτη1, δέν ἐλευθερώνεται τό λάφυρο. Πρέπει λοιπόν μέ κάθε τρόπο, καί προπάντων μέ τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, νά ἀναπαύομε τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά διατηροῦμε τό λυχνάρι τῆς πνευματικῆς γνώσεως μέσα μας πάντοτε ἀναμμένο.Ὅταν αὐτό ἀστράφτει ἀκατάπαυστα μέσα στά βάθη τῆς ψυχῆς, τότε ὄχι μόνον εἶναι ὁλοφάνερες μέσα στό νοῦ οἱ πικρές ἐκεῖνες καί σκοτεινές προσβολές τῶν δαιμόνων, ἀλλά καί ἐξασθενοῦν ὑπερβολικά, ἐπειδή ἐλέγχονται καί φανερώνονται ἀπό τό ἅγιο ἐκεῖνο καί ἔνδοξο φῶς. Γι᾿ αὐτό ὁ Ἀπόστολος λέει: «Μή σβήνετε τό Πνεῦμα»2, ἀντί νά πεῖ: «Μή λυπεῖτε μέ κακά ἔργα ἤ κακούς λογισμούς τήν ἀγαθότητα τοῦ ἁγίου Πνεύματος, γιά νά μή στερηθεῖτε τό ἀκατανίκητο φῶς Του». Ἐπειδή τό Αἰώνιο καί Ζωοποιό Πνεῦμα δέν σβήνεται, ἀλλά ἡ λύπη Του, δηλαδή ἡ ἀποστροφή Του, ἀφήνει τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου σκυθρωπό καί ἀφώτιστο ἀπό τή θεία γνώση.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ. 292)

Ἐκδόσεις:“ΤόΠεριβόλιτῆςΠαναγίας”

Εὐχαριστοῦμε θερμά  τίς ἐκδόσεις “Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει .
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

1Λουκ. Ια΄ : 21-22.

2Α΄ Θεσ. Ε΄ : 19.