Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ Β’
…. Ἀλλὰ οὔτε καὶ ἕνα ἁπλὸν λόγον νὰ μὴν ἀνταλλάξωμεν μὲ τὸν διπλανόν μας, μὴ τυχόν, ἀντὶ νὰ ἐξευμενίσωμεν τὸν ποιητὴν τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς γής, τὸν παροργίσωμεν.
Ὅπως ἀκριβῶς, δηλαδή, ὅταν εὑρίσκεται κανεὶς ἐνώπιον βασιλέως καὶ συνομιλῆ μὲ Αὐτόν, ἂν τύχη καὶ τὸν καλέση κάποιος συνδοῦλος, ἐὰν ἐγκαταλείψη τὴν συνομιλίαν μὲ τὸν Βασιλέα, ἡ ὁποία δὶ’ αὐτὸν ἀποτελεῖ δόξαν καὶ τιμήν, καὶ γυρίση νὰ κουβεντιάση μὲ τὸν συνδοῦλον, προσβάλλει μὲ τὸν τρόπον τοῦ τὸν Βασιλέα καὶ προκαλεῖ εἰς βάρος τοῦ τὴν φοβερὰν ἀγανάκτησιν ἐκείνου, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ποὺ ὁμιλεῖ κατὰ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ψαλμωδίας.
Ὀφείλομεν, λοιπόν, μὲ τὸν τρόπον ποὺ οἱ Ἄγγελοι στέκουν μὲ πολὺν τρόμον καὶ ὑμνολογοῦν τὸν Δημιουργόν, ἔτσι καὶ ἠμεῖς νὰ παριστάμεθα κατὰ τὴν ψαλμωδίαν.Ἄν, ἴσως, ὁ ἀδελφός, ποὺ στέκεται κοντά σου, εἶναι σωματικῶς ἄρρωστος καὶ βήχει ἢ πτύει συνεχῶς, μὴ ἐνοχλεῖσαι ἀπ’ αὐτόν. Σκέψου ὅτι πολλοὶ ἀφιερώθησαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν λεπρῶν καὶ ἀρρώστων, διὰ νὰ κερδίσουν ἀπὸ αὐτὸ πολλὰ πνευματικά, καὶ νὰ μάθουν ἐκ πείρας τὴν ἀγάπην καὶ τὴν συμπάθειαν (πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς).
Καὶ σύ, ἄλλωστε, ἀφοῦ φορεῖς τὸ ἴδιον σῶμα, εὑρίσκεσαι κοντὰ εἰς τὰς τοιαύτας ἀσθενείας, ἂν καὶ πρὸς τὸ παρὸν τὸ σῶμα σου εἶναι ὑγιὲς ἀπὸ φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ· δὶ’ αὐτὸ μὴ ὑπερηφανεύεσαι εἰς βάρος τοῦ ἀρρώστου, ἀλλὰ νὰ φοβᾶσαι μὴ πάθεις τὰ ἴδια καὶ χειρότερα καὶ μὲ τὴν συμπάθεια πρὸς τὸν ἀδελφό σου προφύλαττε τὸν ἑαυτόν σου.