Ἡ φύλαξις τῆς καρδιᾶς
Πρέπει νὰ φυλᾶμε πάντοτε καθαρὴ τὴν καρδιά μας ἀπὸ ἀπρεπεῖς λογισμοὺς καὶ ἐντυπώσεις σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Παροιμιαστοῦ: «Πάσῃ φυλακὴ τήρει σὴν καρδίαν».
Ἀπὸ τὴν ἄγρυπνη τήρηση τῆς καρδιᾶς προέρχεται ἢ καθαρότης, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ δοῦμε τὸν Κύριο, ὅπως διαβεβαιώνει ἢ αἰώνια Ἀλήθεια: «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Μάτθ. ε’ 8).

Κάθε καλὸ ποὺ ἔχεις ἀποκτήσει φύλαγε τὸ σὰν θησαυρὸ στὴν καρδιά σου καὶ μὴν τὸ φανερώνης χωρὶς ἀνάγκη. Διαφορετικά, κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς. Μὴν ἀποκαλύπτης στὸν καθένα τὰ μυστικὰ τῆς καρδιᾶς σου.
~ Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρωφ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009, σέλ. 339