* ….Θά δοῦμε πολλά ἄσχημα πράγματα. Μπῆκε στό ἔθνος μας καί ἰδιαιτέρως στά παιδιά μας τό μικρόβιο τῆς ἀπιστίας καί ἀθεΐας. Ἀπό μικρά τά ποτίζουν μέ τό ἀφιόνι αὐτό.

****

* Μαῦρες ἡμέρες ἔρχονται, ἀδελφοί μου. Ποτέ ἄλλοτε δέν ἥταν τά πράγματα τόσο σοβαρά. Ἔζησα ἡμέρες δύσκολες καί πέρασα πολλές περιπέτειες, ἀλλά ποτέ ἄλλοτε δέν ἀνησύχησα τόσο πολύ ὅσο ἀνησυχῶ τώρα. Ἔρχεται «θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου» ( Ματθ. 24, 21).Νά εἴμεθα ἕτοιμοι ὅλοι μας, μικροί καί μεγάλοι, νά ποῦμε ἕνα νέο ἱστορικό «ὄχι».Τό πρῶτο «ὄχι» τό εἴπαμε πάνω στά ψηλά βουνά τῆς Πίνδου· τό δεύτερο ἱστορικό «ὄχι» νά βγῇ μέσα ἀπ᾿ τήν καρδιά τῆς Ἑλλάδος μας· νά μήν ἀφήσουμε νά προχωρήσουν οἱ ἄθεοι καί ἄπιστοι. Ἔξω ἀπό κόμματα καί κομματικές τοποθετήσεις! Δέν εἴμεθα ὄργανα οὐδενός κόμματος· εἴμεθα ὄργανα μόνο τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Χριστοῦ μας· καί αὐτά τά δύο κηρύττουμε καί διασαλπίζουμε παντοῦ ὅπου βρεθήκαμε ἐπί πενήντα τώρα χρόνια, τελευταίως δέ, γέρων πλέον ἐπίσκοπος, ἐδώ στήν ἱερά μητρόπολη Φλωρίνης.Ἐδῶ σ᾿ αὐτή τήν ἀκρόπολι, σ᾿ αὐτό τό μετερίζι θά σταθοῦμε καί πάλι, ἀγαπητοί μου. Ὅλοι, γύρω ἀπό τόν ἐπίσκοπο, νά δώσουμε τή μάχη χέρι μέ χέρι, στῆθος μέ στῆθος. Μείνετε πιστοί. Θά δώσουμε πνευματική μάχη· ὄχι μέ ὅπλα πυρηνικά οὔτε μέ βόμβες νετρονίου· θά δώσουμε τή μάχη μέ ὅπλο τόν τίμιο σταυρό. Δέν θά μπορέσουν ποτέ νά ξερριζώσουν ἀπ᾿ τίς καρδιές μας τόν τίμιο σταυρό. Θά τόν κρατήσουμε τό σταυρό ὡς κειμήλιο, ὡς θησαυρό, ὡς ὄασι, ὡς σύμβολο ἀθανάτων ἰδεῶ. Καί, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων τῆς κολάσεως, θά σταθοῦμε καί ὡς πρόσωπα καί ὡς οἰκογένειες καί ὡς ἔθνος καί ὡς κοινωνία. Τότε θά αἰσθανθοῦμε τή δύναμι πού ἔχει τό «ἐν τούτῳ νίκα» 


«Τόν σταυρρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καί τήν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν».
 

  Καί πέντε νά μείνετε, καί ἕνας νά μείνῃς, μή ὑποστείλῃς τή σημαία τῆς πίστεως· ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”ΕΚΔΟΣΕΙΣ « ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»