” Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν “.
(Λουκ. ι΄: 27)

 

« Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό ἀντιστέκεται στήν κακή ἐπιθυμία,
διότι πείθει τό νοῦ νά ἐγκρατεύεται πρός τίς ἡδονές.

Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον ἀντιστέκεται στό θυμό,
διότι κάνει τόν ἄνθρωπο νά καταφρονεῖ τή δόξα καί
τά χρήματα.


Καί αὐτά εἶναι τά δύο δηνάρια πού ἔδωσε ὁ Σωτήρας στόν πανδοχέα,
γιά νά φροντίσει γιά σένα ».

 «Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ,
400 Κεφάλαια περί ἀγάπης, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Β΄, 98)