Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη  το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα

 Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

 Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νά γκρεμίσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὑπερασπίσουμε τά ἱερά καί τά ὅσια. Νά μήν ἀναπαυώμεθα στό «ἔχει ὁ Θεός» καί στό «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»1. Ἀσφαλῶς δέν θά σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλά μπορεῖ νά σβήσῃ ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καί ἀπό τή Μικρά Ἀσία.

Ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;

ποῦ εἶναι οἱ πενήντα μητροπόλεις της;

ποῦ εἶναι οἱ ναοί της;

ποῦ εἶναι τά μοναστήρια της;

ποῦ εἶναι τά προσκυνήματά της;

ποῦ εἶναι τά λείψανά της; ποῦ…; ποῦ;… ποῦ;….

Αφιέρωμα: 50 χρόνια Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα» - Η ανιστόρηση στον Ελλαδικό χώρο
Ἱ. Μ. Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στόν Πόντο τότε....»

Ἄν ἔχετε διάθεσι ν᾿ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπίς νά νικήσωμε· ἄν δέν ἔχετε διάθεσι, θά μᾶς σαρώσῃ τό κῦμα τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀθεΐας καί ὅλων τῶν αἱρέσεων.

 

Ἅγιος Γεώργιος Περιστερεώτας…. σήμερα

Ἐγώ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλά σᾶς προειδοποιῶ καί σᾶς λέγω· Θά δῆτε πολλά δεινά στήν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπό ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλά ὅ,τι καί νά συμβῇ, καί τά ἄστρα νά πέσουν καί τά ποτάμια νά στερέψουν καί τά πάντα νά καταστραφοῦν,

ἕνα θά μείνῃ· Ἰησοῦ ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας· ἀμήν.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο:“Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά

ἀδιέξοδά μα ςκαί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”.

Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ

Θεσ/νικη2013

1Ματθ. Ιστ΄ :18