Νέα μέθοδος προσηλυτισμού των Χιλιαστών

Ἀναγνώστης μας ἀπὸ τὸ Χαλάνδρι μᾶς γράφει: «Ὁ φάκελος, τὸν ὁποῖον σᾶς ἐσωκλείω καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτείνεται εἰς τὴν σύζυγόν μου (προφανῶς τὸ ἐπίθετον ἐλήφθη ἐκ τοῦ κώδωνος) ἐτοποθετήθη χθὲς εἰς τὸ γραμματοκιβώτιον τῆς οἰκίας μου, καθὼς καὶ εἰς ἐκεῖνα τῶν γειτόνων μου. Διαπιστοῦται τοιουτοτρόπως ὅτι “οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ” ἐφαρμόζουν νέαν μέθοδον προσηλυτισμοῦ».
Ὁ φάκελος στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ ἀναγνώστης μας (μᾶς γράφει ἐπωνύμως σημειώνοντας τὴ διεύθυνση καὶ τὸ τηλέφωνο), περιεῖχε προπαγανδιστικὸ φυλλάδιο τῶν λεγόμενων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», δηλαδὴ τῶν Χιλιαστῶν. Ἀλλ’ οἱ Χιλιαστὲς δὲν εἶναι ἁπλῶς αἱρετικοί, εἶναι παναιρετικοί. 
Ἀρνοῦνται τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου ἡ­­­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑβρίζουν τὸ πανάγιο πρόσωπο τῆς ­Ἀειπαρθένου Θεοτόκου, δὲν δέχονται τὴν ­ὕπαρξη τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος, ­βλασφημοῦν κα­­τὰ τρόπο φρικτὸ τὴν ­Παναγία ­Τριάδα, ἀπορρίπτουν τὶς ἅγιες ­Οἰ­­­κουμενικὲς Συν­όδους, πολεμοῦν τὰ ἅγια, ­θεοΐ­­δρυ­τα καὶ σωστικὰ ­Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, πολεμοῦν τὶς ἅγιες ­εἰκόνες, διαστρεβλώνουν τὴ χιλιετὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, διδάσκοντας ὅτι ἡ ­Δευτέρα Παρουσία δὲν εἶναι τίποτε ἄλλοτε παρὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ στρέψει τὴν προσοχή του στὴ γῆ. Ἀφήνουμε ὅτι πολεμοῦν τὰ ἐθνικὰ σύμβολα καὶ ὀνομάζουν τὴ σημαία «κουρελόπανο», τὸν δὲ χαιρετισμό της τὸν χαρακτηρίζουν… σατανικὴ λατρεία.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει νὰ προσέξουμε πολὺ νὰ μὴν πέσουμε στὴν παγίδα τῶν Χιλιαστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι «λύκοι βαρεῖς» ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπαράξουν τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χρι­­στοῦ. Ταυτόχρονα ἂς εἴμαστε βέβαι­οι ὅτι καμία αἵρεση ἢ παναίρεση δὲν μπορεῖ νὰ κατισχύσει τῆς ­Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅσα δόλια μέσα καὶ ἂν χρησιμοποιήσει. Τὸ βεβαίωσε ὁ Κύριος, «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄ [14] 6), ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ [16] 18).

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ

 http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_8137.html