Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

197 . Ὅποιος ἀξιώθηκε καί γεύθηκε τή Θεία Χάρη, δέν ἀφήνει τά πάθη νά εἰσέρχονται στήν καρδιά του, ἐπειδή ἐκεῖ ὑπερίσχυσε ἄλλη ἐπιθυμία, ἀνώτερη ἀπ᾿ αὐτά, ἡ τρυφή τοῦ Θεοῦ!…

198 . Ὅποιος ἀνακατεύεται μέ κοσμικά πράγματα καί παραλύει ἀπό τίς πολλές συνομιλίες, δέν μπορεῖ νά διατηρήσει τήν ψυχική του ὑγεία!…

 199 . Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀξίωσέ με νά μείνω νεκρός ἀπό τή συναναστροφή τοῦ αἰῶνος τούτου. Νέκρωση δέ τοῦ κόσμου εἶναι τό νά μήν ἐπιθυμήσει κανείς κατά διάνοιαν, κανένα ἀπό τά ἀγαθά του!…

  200 . Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πατήσει τή βαθμίδα τῆς μετανοίας, ἀρχίζει νά γεύεται, διά τῆς Θείας Χάριτος, τή γλυκύτητα τῆς γνώσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!…

  201 . Ἡ μέ γλυκύτητα πύρωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καίει τά πάθη τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Καί ὅσο ἀγωνίζεται κανείς μέ τήν ἀνάγνωση καί τήν προσευχή, τόσο δέν γνωρίζει ὅτι βρίσκεται μέσα στόν κόσμο, δεχόμενος Θεῖα χαρίσματα καί ἀποκαλύψεις!…

  202 . Ὁ Ἀδάμ, ἡ Εὔα καί ὁ ὄφις ἁμάρτησαν. Διαφορετική ὅμως κατάρα κληρονόμησε καθένας. Γι᾿ αὐτό ὁ καθένας μας, κατά τήν προαίρεσή του καί τόν πόθο πρός τήν ἁμαρτία, λαμβάνει καί τή σφοδρότητα τῆς κολάσεως!…

 203 . Ὁ ἀγωνιζόμενος, ὁσάκις πέσει στήν ἁμαρτία, σηκώνεται καί συνεχίζει, τόν ἀγῶνα του. Ἀπεναντίας ὁ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας μηχανεύεται τρόπους πρός ἀπόλαυσή της καί δέν παύει ἀπό τοῦ ν᾿ ἁμαρτάνει.

 204 . Ἡ ἀργία τῶν προσευχῶν, τῆς μελέτης τῶν Θείων Γραφῶν καί ἡ ἀποχή ἀπό τῆς Θείας Κοινωνίας, φέρνουν μέσα μας τούς δαίμονες καί μᾶς ἐξουσιάζουν!…

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπότόβιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης