«Ξηλώνεται» ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς καὶ παραχωρεῖ τὴν θέσιν της εἰς τὸ Ἰσλὰμ καί τὸν πολυθεϊσμόν 

 Ζερβός Γεώργιος
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΑΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. Σ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΧΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ

Ἡ Ὀρθόδοξία εἰς τήν Ἑλλὰδα εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα Ἐκκλησία μόνον εἰς τὰ χαρτιά. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας τὴν περιθωριοποιεῖ καὶ ἀλλοιώνει τὴν Ὀρθόδοξον ταυτότητα τῆς Χώρας. Πρὸ εἴκοσι ἐτῶν ἤνοιξε τὰ σύνορα καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἑλλάδα παράνομοι μετανάσται ἐκ τῆς Ἀλβανίας κι ἄλλας Βαλκανικὰς χώρας. Ἀργότερον ἤνοιξε τὰς πύλας της διὰ τὴν παράνομον εἰσαγωγὴν μεταναστῶν ἐκ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας.Ὅλοι των ἐχρησιμοποιήθησαν, διὰ νὰ «σπάσουν» τὰ «μεροκάματα», τὴν ὀργανωμένην ἐργασιακὴν καὶ ἐργατικὴν τάξιν, τὸ ὡράριον καὶ τὸ ὁμοιογενὲς τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους. Ἔκτοτε συνεχίζεται ἡ μεταφορὰ παρανόμων μεταναστῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Πρωταγωνιστικὸν ρόλον εἰς τὴν ἐξέλιξιν αὐτὴν «παίζει» ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἐποικίζει τὴν Ἑλλάδα, ἀποβιβάζουσα τοὺς παρανόμους μετανάστας εἰς τὰς νήσους, ἐπιθυμοῦσα νὰ διχοτομήση τὸ Αἰγαῖον. Ἤδη ἡ Ἑλλὰς κατέστη πολυφυλετικὴ καὶ πολυπολιτισμικὴ χώρα.Ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἐργάζονται διὰ τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων, αἱ ὁποῖαι δημιουργοῦνται καί ἀλλοιώνουν τὸ ὀρθόδοξον χρῶμα τῆς Ἑλλάδος. Οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι ἡ πλειοψηφία, ἀλλὰ δὲν ἔχουν δικαιώματα. Αἱ καμπάναι τῶν Ἐκκλησιῶν περιορίζουν τὸν ἦχον των, διὰ νὰ μὴ ἐνοχλοῦνται οἱ ἑτερόδοξοι, οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῶν ἀθέων πολιτικῶν τζακιῶν, τὰ ὁποῖα κυβερνοῦν καὶ κυριαρχοῦν εἰς τὴν Χώραν. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποβάλλεται ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ ἀντικαθίσταται μὲ τὴν βοήθειαν ψευδοαριστερῶν καὶ καινοτόμων Μητροπολιτῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς μὲ τὴν θρησκειολογίαν. Αἱ αἱρέσεις καὶ αἱ παραθρησκεῖαι κηρύσσονται ὡς «Ἐκκλησίαι». Μετ᾽ ὀλίγον ὅποιος θὰ ὁμιλῆ περὶ αἱρετικῶν καὶ αἱρέσεων, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦν προπαγάνδα διὰ τὴν προσέλκυσιν ὀπαδῶν θὰ κινδυνεύη μὲ χρηματικὰ πρόστιμα καὶ ποινὰς φυλακίσεως. Αἱ αἱρετικαί «ἐκκλησίαι», αἱ ὁποῖαι θὰ ἀνακηρύσσωνται ὑπὸ τῆς Δικαιοσύνης, κανονικαὶ Ἐκκλησίαι θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα εἰς τὴν ἀνέγερσιν τῶν ναῶν τῆς θρησκείας των, εἰς τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν, εἰς τὴν ἵδρυσιν κατασκηνώσεων καὶ πνευματικῶν κέντρων κ.λπ. Εἰς τὴν πολυφυλετικὴν καὶ πολυπολιτισμικὴν Ἑλλάδα κυρίαρχον θέσιν ἀποκτᾶ τὸ Ἰσλάμ. Ἤδη εἰς τὴν Θράκην ἡ Ἑλλὰς ἔχει παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν ὑπεράσπισίν της, ὡς ἀπέδειξαν τὰ πρόσφατα ἀποτελέσματα τῶν Εὐρωεκλογῶν.

Ἡ ἐπίσημος Ἑλλὰς ὡς ἔχει ἀνακαλύψει ἀπὸ ἐτῶν τὸ «δόγμα» τῆς συγκατοικήσεως, τῆς συνδιοικήσεως καὶ συγκυριαρχίας εἰς τὴν Κύπρον καὶ τὸ Αἰγαῖον. Τώρα τὸ ἐφαρμόζει πλήρως εἰς τὴν Θράκην. Ἡ ἐπίσημος Ἑλλὰς ἔχει χρήματα διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν Τεμενῶν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τὴν Θεσσαλονίκην. Δὲν ἔχει ὅμως διὰ διορισμοὺς νέων κληρικῶν. Ἔχει ὅμως διὰ τὸν διορισμὸν ἑκατοπεντήκοντα ἱεροδιδασκάλων τοῦ Κορανίου. Δὲν ἔχει χρήματα διὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα κλείνουν. Οὔτε ἔχει διὰ τὰς Θεολογικὰς σχολάς, τὰς ὁποίας μελετᾶ νὰ τὰς ἐνσωματώση εἰς τὰς Φιλοσοφικὰς σχολὰς ἢ καὶ νὰ τὰς κλείση σταδιακῶς. Ἔχει ὅμως χρήματα διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συναινούντων οἰκουμενιστῶν Μητροπολιτῶν καὶ οἰκουμενιστῶν (εἰς τὴν πλειοψηφίαν των) καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης. Δήμαρχοι, πολιτικοὶ καὶ ὡρισμένοι Μητροπολῖται συμμετέχουν εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις ἐπὶ τῇ λήξει τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανίου. Αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα προσβολὴ διὰ τοὺς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν ἐπὶ Τουρκοκρατίας, διότι ἠρνήθησαν νὰ ἐξισλαμισθοῦν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ πρόγονοι τῶν ὁποίων δὲν ἐξισλαμίσθησαν ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Σήμερον ἡ Χώρα ἐξισλαμίζεται σταδιακῶς ὑπὸ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας καὶ τὴν προκλητικὴν ἔνοχον σιωπὴν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συμπλέει, ἠθελημένως ἢ ἀθελήτως, μὲ τὰ ξένα κέντρα ἀποφάσεων καὶ τοὺς πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικοὺς καὶ καλλιτεχνικοὺς ὑπηρέτας των εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τὸ ὀρθόδοξον μάθημα ἀποβάλλεται ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Οἱ θεολόγοι ὑποβαθμίζονται καὶ ὑποχρεώνονται νὰ διδάξουν φιλολογικὰ καὶ ἱστορικὰ μαθήματα. Νέοι διορισμοὶ Θεολόγων δὲν γίνονται. Ἐντὸς ὀλίγων χρόνων οὖτοι θὰ εἶναι δυσεύρετοι εἰς τὰ σχολεῖα. Θὰ κυριαρχοῦν ὅμως οἱ ἱεροδιδάσκαλοι τοῦ Κορανίου, διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν μαθητῶν, οἱ γονεῖς τῶν ὁποίων ἐγκατεστάθησαν παρανόμως εἰς τὴν Ἑλλάδα. Λεπτομέρεια: Αἱ οἰκογένειαι τῶν Μουσουλμάνων γεννοβολοῦν ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μειώνονται οἱ γάμοι, αὐξάνονται τὰ διαζύγια, πολλαπλασιάζονται τὰ φαινόμενα τῆς ἐλευθέρας συμβιώσεως καὶ θριαμβεύουν ἡ ἀτεκνία καὶ ὁ Σοδομισμός. Ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ὅ,τι ὀρθόδοξον καὶ ἑλληνικὸν διαστέφεται, συκοφαντεῖται, χλευάζεται καὶ ἀποβάλλεται. Προβάλλονται καὶ διδάσκονται -ἔστω καὶ πιλοτικῶς- ἐννέα μαθήματα διαφορετικῶν θρησκειῶν εἰς ἑκατοπεντήκοντα Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια τῆς Χώρας. Οἱ μελλοντικοὶ ἐνεργοὶ πολῖται μὲ ὀρθόδοξον «ταυτότητα» πρέπει νὰ προετοιμάζωνται διὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφὴν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ. Διὰ αὐτὸ ἄλλωστε εἰς πολλὰ σχολικὰ κείμενα ἐξισώνεται ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Βούδαν καὶ τὸν Μωάμεθ. Ἤτοι ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε τὴν θεμελειώδη ἀρχὴν τῆς Πίστεώς μας, τὴν Ἀνάστασιν, μὲ τὸν Βούδαν, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε τὴν μετενσάρκωσιν καὶ τὸν Μωάμεθ, ὁ ὁποῖος δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ διδάσκει ὅτι εἰς τὸν παράδεισον θὰ ὑπάρχει ἄφθονον πιλάφι καὶ χαρέμια μὲ ὡραίας γυναῖκας.
Διακόσια περίπου ἔτη (τὸ 2021 συμπληρώνονται) ἀπὸ τὴν ἐθνικοαπελευθερωτικὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς «ξηλώνεται», τὸ Ἰσλὰμ κυριαρχεῖ μὲ εὐθύνην τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας μὲ τὴν βοήθειαν ἀρκετῶν Μητροπολιτῶν, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἔπρεπε νὰ εἶχον ἀπομακρυνθῆ ἐκ τῶν θρόνων των, διότι μὲ σειρὰν δηλώσεων, ἐνεργειῶν καὶ πράξεων κλονίζουν συστηματικῶς τὴν Πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων, διευκολύνοντες ὅλα τὰ σχέδια τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν. Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν μὲ τὴν ἔντονον ἀμφισβήτησιν τῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, μὲ τὴν κατασυκοφάντησιν τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δὲν πληρώνει φόρους ἢ ὅτι διαθέτει μυθικὴν περιουσίαν ἢ ὅτι ὁ Βυζαντινὸς πολιτισμὸς δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν κατάπτυστον ὕβριν ὅτι δὲν ὑπῆρχε ποτὲ κρυφὸ σχολειό, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ παπᾶς μὲ τὰ ὀλίγα γράμματα ἐμάθαινε γράμματα τὰ Ἑλληνόπουλα κ.λπ. Ἀλλὰ σταματῶμεν ἐδῶ. Θέτομεν ὅμως τὸ ἐρώτημα εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν, ἤτοι εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς βοηθοὺς Ἐπισκόπους (εἶναι ἀρκετοὶ εἰς ἀριθμόν) ἔχουν ἥσυχον τὴν ἐθνικὴν καὶ ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικὴν συνείδησίν των;  Ἂν ναὶ ἂς μᾶς συγχωρήσουν. Πιστεύομεν ὅμως ὅτι πέραν τῆς μετατροπῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς «Ἐρυθρὸν Σταυρόν» (μὲ ἐντολὴν τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν) διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, δὲν ἔχουν οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ οὐδεμίαν ἄλλην «ἐπιτυχίαν».
Εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μετ᾽ ὀλίγον χρονικὸν διάστημα θὰ κυριαρχῆ πλήρως τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁ πολυθεϊσμός. Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ διδάξη τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, ὑπῆρχεν ὁ παρηκμασμένος δωδεκαθεϊσμὸς καὶ ἄλλαι τεσσαράκοντα σχεδόν παραθρησκεῖαι. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν συνεβιβάσθη, ἠγνόησε τὰς ἀπειλὰς καὶ ἐδίδαξε Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεόν. Ἔκτοτε Χριστιανισμὸς καὶ ἑλληνισμὸς συνεπορεύοντο, διότι ἡ πορεία ἦτο συνυφασμένη. Ἀπὸ ἐτῶν καταργεῖται αὐτὴ ἡ συμπόρευσις μὲ εὐθύνην τῶν πολιτικῶν Ἐξουσιαστῶν, ὡρισμένων Μητροπολιτῶν, διανοουμένων, Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν, ἱστορικῶν, δημοσιογράφων, καλλιτεχνῶν καὶ Σοδομιστῶν. Τὸ 2021 (διακόσια ἔτη ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τοὺς Τούρκους) ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔχη συρρικνωθῆ ἀπὸ Ἕλληνας (ἐπειδὴ ἔχουν μειωθῆ δραματικῶς αἱ γεννήσεις) καὶ θὰ κυριαρχῆ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁ πολυθεϊσμός. Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ εἴμεθα μειονότης. Αἱ δὲ Ὀρθόδοξαι Ἐκκλησίαι θὰ εἶναι ἄδειαι ἀπὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα, διότι οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ εἶναι ἐλάχιστοι. Ἂς ἀναλογισθοῦν οἱ Μητροπολῖται τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος τὰς ἱστορικὰς εὐθύνας. Ἡ ἱστορία θὰ τοὺς κρίνη ἀρνητικῶς, διότι παρέδωσαν καὶ συνέβαλον εἰς τὴν ἰσοπέδωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Προσευχόμεθα ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός, ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους περιθωριοποιοῦν ὡς μὴ ἔχοντες ἀγάπην καὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἀνατρέψουν τὸ ἔργον των (Ἱεροὺς Κανόνας), νὰ τοὺς φωτίση καὶ νὰ ἀλλάξουν στάσιν. Τὴν δύναμιν τὴν ἔχει ἡ Ἐκκλησία καὶ ὄχι οἱ πολιτικοὶ ἐξουσιασταί. Ἂς τὸ ἀντιληφθοῦν οἱ Ἱεράρχαι μας, οἱ ὁποῖοι (οἱ περισσότεροι) διδάσκουν τὴν ἠττοπάθειαν, τὸν συμβιβασμὸν καὶ τὴν κάμψιν τῆς σπονδυλικῆς στήλης εἰς τοὺς Νεοσουλτάνους Ἕλληνας πολιτικοὺς ἐξουσιαστάς.
Γ. ΖΕΡΒΟΣ
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2033, 1 Αυγούστου 2014
  http://katanixis.blogspot.gr/2014/08/blog-post.html