Η στάση μας απέναντι στους άλλους

  Θα παραθέσουμε τώρα κάποιες ποιμαντικές διευκρινίσεις του πατρός Σεραφείμ για την οδό προς τη σωτηρία: «Στην οδό προς τη σωτηρία χρειάζεται να φυλάττομε τελεία ακακία, ταπείνωση και υπακοή. Σε όλα τά πράγματα και τις υποθέσεις είναι απαραίτητο να καθοδηγούμαστε από τον λόγο του Θεού. Ή πνευματική ζωή πραγματώνεται διά της πίστεως, αλλά ή πίστης επιβεβαιώνεται με τά έργα.
    Όταν θέλετε να νικήσετε τούς δαίμονες οφείλετε να υποχωρείτε μπροστά στην κακία των ανθρώπων. Σε προσβάλλει κάποιος; Υποχώρησε σ’ αυτόν και τότε θα επέλθει ειρήνη και ησυχία, πού λυτρώνει τον άνθρωπο από τη σύγχυση.
      Στην πνευματική ζωή δεν ανταποδίδουμε κακό για το κακό, αλλά το κακό νικάτε από το καλό. Να κάνετε το καλό σε όσους σάς προσβάλλουν, προσεύχεσθε για όσους σάς φέρνουν συμφορές και όλη τη θλίψη σας αναθέστε την στον Κύριο. Αυτός είναι ο υπερασπιστής και παρηγορητής όσων υποφέρουν. Ο πνευματικός πλούτος αποκτάται με την υπομονή.
    Η υπομονή ζητείται με την αδιάλειπτη προσευχή: “Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με” και Εκείνος ελεεί: “’Έλεον θέλω και ού θυσίαν” (Ματθ. 9,13 και 12, 7). Οι ελεήμονες θα ελεηθούν. “Έν ω γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και έν ω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν” (Ματθ. 7,2) “Πάντα ούν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν ύμίν οι άνθρωποι, ούτως και υμείς ποιείτε αύτοΐς” (Ματθ. 7,12). “Αγαπάτε άλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς” (Ίω. 13, 34). 
    Ό Χριστός λέει: “Έν τούτω γνώσονται πάντες οτι εμοί μαθηταί έστε, εάν άγάπην έχητε εν άλλήλοις” (Ίω. 13, 35). 
   “Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται” (Ματθ. 5, 8).
      Έτσι θα καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας και θα δούμε εν τω απροσίτω φωτί τον εξαστράπτοντα Χριστό. Για κάθε αργό λόγο θα λογοδοτήσουμε την ημέρα της Κρίσεως. Παρατηρείστε επομένως πόσο επικίνδυνα βαδίζετε… Δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε ταυτόχρονα και τον Θεό και τον κόσμο».
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/01/28061885-01011976_8.html