Ἡ Διεθνὴς Ὁμοσπονδία Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (International Planned Parenthood Federation) εἶναι μιὰ παγκόσμια ὀργάνωση ποὺ προωθεῖ τὶς ἐλεύθερες καὶ δωρεὰν ἐκτρώσεις καὶ μάλιστα χωρὶς αἰτιολόγηση, φτάνει ἁπλῶς νὰ τὸ ζητήσει μιὰ γυναίκα (“abortion on demand”).

Ἐπιπλέον ὑποστηρίζει τὶς ἐλεύθερες καὶ χωρὶς ἠθικούς, κοινωνικοὺς ἢ ἡλικιακοὺς περιορισμοὺς γενετήσιες σχέσεις «μὲ ὅποιον (ἢ ὅποιους) θέλεις, ὅταν θέλεις καὶ ὅπως θέλεις» μὲ μοναδικὸ προαπαιτούμενο τὴν ἀμοιβαία συναίνεση τῶν συμμετεχόντων. Στὶς Η.Π.Α. ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς διατηρεῖ ἁλυσίδες ἐκτρωτικῶν κλινικῶν καὶ θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος παροχέας ἐκτρώσεων στὴ χώρα αὐτή. Ἀσφαλῶς τὰ χρηματικὰ κέρδη ποὺ ἀποκομίζει ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις εἶναι τεράστια. Μάλιστα ἀποκαλύφθηκε ὅτι ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς κερδίζει χρήματα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴ διεξαγωγὴ τῶν φονικῶν ἐκτρώσεων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων.

Τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέρασε τὸ Κέντρο γιὰ τὴν Ἰατρικὴ Πρόοδο (Center for Medical Progress), ποὺ εἶναι ἕνας ὀργανισμὸς ἀφοσιωμένος στὴν καταπολέμηση τῶν ἐκτρώσεων καὶ στὴν προάσπιση τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, ἔθεσε στὴ δημοσιότητα μιὰ σειρὰ ἀπὸ μικρὲς ταινίες ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴ μέθοδο τοῦ ἀόρατου φακοῦ. Μέλη καὶ συνεργατὲς τοῦ Κέντρου γιὰ τὴν Ἰατρικὴ Πρόοδο προσποιοῦνται ὅτι ἀνήκουν σὲ μιὰ ὀργάνωση ποὺ κάνει βιολογικὲς ἔρευνες, προσεγγίζουν ἀνώτερα στελέχη τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ ἐκδηλώνοντας ἐνδιαφέρον γιὰ ἀγορὰ ὀργάνων ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα. Τὰ στελέχη τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ποιοὶ εἶναι πραγματικὰ αὐτοὶ μὲ τοὺς ὁποίους μιλοῦν, φανερώνουν τὶς πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦν ἀναφορικὰ μὲ τὴν πώληση τῶν ὀργάνων τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων.

Ἡ δολοφονία ἀγέννητων παιδιῶν μὲ τὶς ἀπάνθρωπες ἐκτρώσεις εἶναι μέγα καὶ πρώτιστο κακό. Ἡ διεξαγωγὴ πειραμάτων πάνω σὲ ἐκτρωμένα ἔμβρυα ἢ πάνω σὲ συγκεκριμένα ὄργανά τους εἶναι δευτερεῦον κακό, ἐπακόλουθο τοῦ πρώτου. Ὅμως εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀπαγορευθοῦν τέτοιου εἴδους πειράματα γιὰ τοὺς ἑξῆς δύο λόγους:

(α) Εἶναι ἀνήθικο, ἀντιανθρωπιστικὸ καὶ ἀπαράδεκτο νὰ γίνονται πειράματα πάνω σὲ ἐκτρωμένα ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Ἐὰν στὶς μέρες μας γίνονται συζητήσεις γιὰ τὸ κατὰ πόσο εἶναι ἠθικὰ σωστὸ νὰ γίνονται πειράματα πάνω σὲ ζῶα, πόσο περισσότερο πρέπει νὰ θεωροῦμε προσβλητικὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ ὄντως κανιβαλιστικὸ νὰ γίνονται πειράματα πάνω σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὸν περασμένο χρόνο ἔγινε μιὰ πανευρωπαϊκὴ προσπάθεια γιὰ τὴ συλλογὴ ὑπογραφῶν μὲ τὴν ἐπωνυμία “One of us” (Ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς). Αἴτημα τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς ἦταν νὰ σταματήσει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση νὰ χρηματοδοτεῖ ἔρευνες ποὺ διενεργοῦν πειράματα πάνω σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ ἐκστρατεία σημείωσε ρεκὸρ ἐπιτυχίας (μαζεύτηκαν 1.800.000 ὑπογραφὲς), ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἀπέρριψε κατὰ τρόπο σκληρὸ καὶ ἀλαζονικὸ τὸ δίκαιο αὐτὸ αἴτημα τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν. Κι αὐτὸ διότι ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἔχει ἰσχυρὰ πολιτικὰ ἐρείσματα μέσα στὶς διάφορες δομὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

(β) Ἡ διενέργεια τέτοιων ἐρευνῶν δίνει τὸ ἔναυσμα γιὰ κερδοσκοπικὴ καὶ αἰσχροκερδῆ διακίνηση ἀνθρώπινων ἐμβρύων ἢ ὀργάνων ἀπὸ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Ἐπιπλέον ἀποτελεῖ ἀκόμη ἕνα πονηρὸ δέλεαρ γιὰ τοὺς διάφορους ὀργανισμούς, ἰατροὺς ἢ κλινικὲς ποὺ ὑποστηρίζουν ἢ κάνουν ἐκτρώσεις νὰ ἐνθαρρύνουν καὶ νὰ προωθοῦν τὴ διενέργεια ὅσο γίνεται περισσότερο ἐκτρώσεων, διότι τὸ αἰσχρὸ οἰκονομικὸ κέρδος θὰ εἶναι διπλό: κέρδος ἀπὸ τὴ διενέργεια τῶν ἐκτρώσεων καὶ κέρδος ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων ἢ τῶν ὀργάνων τους. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ποὺ ἡ Διεθνὴς Ὁμοσπονδία Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ ἐξέφρασε ἀνησυχίες ὅτι θὰ ἐπηρεαστοῦν τὰ οἰκονομικά της συμφέροντα, ἐὰν τελικὰ τὸ αἴτημα τῆς ἐκστρατείας “One of us” γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή. Γι’ αὐτὸ ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ζήτησε νὰ καταθέσει ἐναντίον τῆς ἐκστρατείας “One of us” στὴν ἐπερχόμενη ἀκρόαση ποὺ θὰ γίνει στὸ Λουξεμβοῦργο. Ἀλήθεια, γιατὶ τόση πολεμικὴ τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ ἐναντίον τῆς ἐκστρατείας “One of us”; Ἡ συγκεκριμένη ἐκστρατεία ζητᾶ νὰ σταματήσουν νὰ μετατρέπονται σὲ πειραματόζωα τὰ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἀποκομίζει σημαντικὰ κέρδη ἀπὸ τὴν πώληση ἀνθρώπινων ἐμβρύων ἢ ὀργάνων ἀπὸ ἀνθρώπινα ἔμβρυα, ποὺ καθημερινὰ περισυλλέγει ἀπὸ τὶς πάμπολλες ἐκτρωτικὲς κλινικές του ἢ ἀπὸ μαιευτῆρες μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάζεται.

Ἀκριβῶς τὴν πιὸ πάνω τραγικὴ πραγματικότητα ἐπιβεβαιώνουν οἱ ταινίες ποὺ εἶδαν πρόσφατα τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. Τεκμηριώνουν ὅτι ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς κερδοσκοπεῖ πωλώντας ὄργανα ἀπὸ ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Τὸ σκάνδαλο καθίσταται ἀκόμη μεγαλύτερο, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι ἡ πώληση ὀργάνων ἀνθρώπινων ἐμβρύων μὲ σκοπὸ τὸ κέρδος συνιστᾶ ποινικὸ ἀδίκημα σύμφωνα μὲ τὴ νομοθεσία τῶν Η.Π.Α.

Ἕνα ἄλλο σοβαρὸ ζήτημα ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν πώληση ὀργάνων ἐκτρωμένων ἐμβρύων εἶναι καὶ ἡ διαδικασία ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἀπόκτηση αὐτῶν τῶν ὀργάνων. Γιὰ νὰ εἶναι τὰ ὄργανα ποὺ θὰ πωληθοῦν «φρέσκα» καὶ χρησιμοποιήσιμα γίνεται ἡ λεγόμενη «ἔκτρωση μερικῆς γεννήσεως» (partial birth abortion). Συνήθως τὸ ἔμβρυο γιὰ νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴ μητέρα λαμβάνει ὕπτια θέση μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὴν ἔξοδο τῆς μήτρας. Στὴν «ἔκτρωση μερικῆς γεννήσεως» ὁ ἐκτρωτὴς βάζει τσιμπίδες μέσα στὴ μήτρα τῆς μητέρας, ἀναποδογυρίζει τὸ ἔμβρυο, τὸ φέρνει σὲ πρηνηδὸν θέση καὶ ταυτοχρόνως τοῦ ἀλλάζει κατεύθυνση: Βάζει τὸ κεφάλι πρὸς τὰ μεσα καὶ τὰ πόδια πρὸς τὴν ἔξοδο τῆς μήτρας. Κατόπιν τραβᾶ τὸ ἔμβρυο ἀπὸ τὰ πόδια καὶ τὸ βγάζει ζωντανὸ ἀπὸ τὴ μήτρα. Ἕνα τέτοιο «ἄθικτο» ἔμβρυο εἶναι «ἰδανικὸ» γιὰ νὰ τεμαχιστεῖ καὶ νὰ πωληθοῦν τὰ διάφορα ὄργανά του. Ἀντιθέτως στὶς συνήθεις μορφὲς ἐκτρώσεως τὸ ἔμβρυο, ἐνῶ εἶναι μέσα στὴ μήτρα, τεμαχίζεται ἢ καίγεται μὲ διάφορες θανατηφόρες οὐσίες. Ὅμως τὰ τεμαχισμένα ἢ καμένα ἔμβρυα πολὺ λίγο μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ πειράματα. Συνεπῶς δὲν ἔχουν ζήτηση καὶ εἶναι οἰκονομικὰ ἀσύμφορα.

Στὶς Η.Π.Α. διὰ νόμου ἀπαγορεύεται ἡ «ἔκτρωση μερικῆς γεννήσεως», διότι εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ὑγεία τῆς μητέρας. Βεβαίως ὅλες οἱ μορφὲς ἐκτρώσεως εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνες γιὰ τὴ μητέρα, ὅμως ὁ κίνδυνος αὐξάνεται κατακόρυφα μὲ τὴν «ἔκτρωση μερικῆς γεννήσεως». Ἡ ἔκτρωση αὐτοῦ τοῦ εἴδους μπορεῖ νὰ προκαλέσει στὴ μητέρα στείρωση, ρήξη τῆς μήτρας, ἀποκόλληση, ἐμβολὴ τοῦ ἀμνιακοῦ ὑγροῦ, αἱμορραγία, ἀκόμη καὶ θάνατο. Ὅμως –παρὰ τὴ διὰ νόμου ἀπαγόρευση αὐτῆς τῆς μορφῆς ἐκτρώσεως καὶ παρὰ τὴν ὑψηλὴ ἐπικινδυνότητά της γιὰ τὴν ὑγεία τῆς μητέρας– στὶς ταινίες ποὺ ἀναφέραμε παρουσιάζεται ἡ Deborah Nucatola, γενικὴ διευθύντρια τῶν ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἀμερικανικοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ, νὰ ἀποκαλύπτει στοὺς συνομιλητές της ὅτι οἱ ἐκτρωτικὲς κλινικὲς τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ ἐφαρμόζουν τὴ μέθοδο αὐτή, γιὰ νὰ ἔχουν ζωντανὰ καὶ «ἄθικτα» ἔμβρυα, κατάλληλα πρὸς διαμελισμὸ καὶ πώληση!

Τρία ἄλλα μεγάλα ἐρωτήματα εἶναι τὰ ἑξῆς: (α) Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἐνημερώνει τὶς μητέρες ὅτι θὰ ὑποστοῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἔκτρωση; (β) Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἐνημερώνει τὶς μητέρες γιὰ τὴν αὐξημένη ἐπικινδυνότητα καὶ τὶς πιθανὲς ἐπιπλοκὲς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς ἔκτρωσης; (γ) Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἐνημερώνει τὶς μητέρες ὅτι τὰ ἔμβρυά τους θὰ πωληθοῦν γιὰ κερδοσκοπικοὺς σκοπούς; Ἔχει τὴ συγκατάθεσή τῶν μητέρων γιὰ κάτι τέτοιο; Κατὰ πάσαν πιθανότητα ἡ ἀπάντηση καὶ στὶς τρεῖς ἐρωτήσεις εἶναι «Ὄχι!». Εἶναι σὲ ὅλους γνωστὸ ὅτι ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς διεθνῶς διαφημίζει τὴν ἔκτρωση ὡς «ἀσφαλῆ» διαδικασία καὶ εἶναι προσφιλὴς τακτικὴ του νὰ παραπλανᾶ τὶς γυναῖκες ἀποκρύπτοντάς τους οὐσιώδεις ἀλήθειες σχετικὰ μὲ τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν ἐκτρώσεων. «Γιὰ νὰ μὴν τρομοκρατεῖ τὶς γυναῖκες», ὅπως ἰσχυρίζεται, καὶ «γιὰ νὰ μὴν τοὺς παρεμβάλλει ἐμπόδια στὸ “δικαίωμά” τους γιὰ ἔκτρωση»… Καταδεικνύεται καὶ πάλι ἡ ὑποκρισία τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ. Ἀπὸ τὴ μιὰ κόπτεται γιὰ ἀνύπαρκτα γυναικεῖα «δικαιώματα» (τὸ «δικαίωμα» στὴν ἔκτρωση!) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴν «ἔκτρωση μερικῆς γεννήσεως» θέτει σὲ ἀπροκάλυπτο κίνδυνο τὴν ὑγεία τῶν γυναικῶν, γιὰ νὰ συλλέγει ὁ ἴδιος ἀρτιμελῆ ἔμβρυα καὶ νὰ κερδοσκοπεῖ πουλώντας τα.

Ἴσως κάποιος νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι αὐτὰ ἀφοροῦν στὶς Η.Π.Α. καὶ δὲν ἐνοχοποιοῦν τὸν κυπριακὸ ἢ τὸν ἑλλαδικὸ Οἰκογενειακὸ Προγραμματισμό. Αὐτὸς ὁ ἰσχυρισμὸς δηλώνει ἄγνοια τοῦ τρόπου ὀργανώσεως καὶ δράσως τοῦ ἐν λόγῳ ὀργανισμοῦ. Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς εἶναι μιὰ διεθνὴς ὀργάνωση μὲ κοινὲς ἀρχές, κοινὴ ἰδεολογία καὶ κατευθυνόμενο τρόπο δράσεως ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν κεντρικὸ φορέα καὶ διοχετεύεται στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις. Οἱ τοπικὲς ὀργανώσεις τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμὲς ἀπὸ τὸ διεθνὲς κέντρο τους καὶ εἶναι ὑπόλογες σὲ αὐτό. Εἶναι μάλιστα ὑποχρεωμένες νὰ δίνουν ἀναφορὰ στὸ διεθνὲς κέντρο τους γιὰ τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς δράσεις τους. Οἱ πρακτικὲς τοῦ ἀμερικανικοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (ποὺ εἶναι ὁ ἰσχυρότερος καὶ μὲ μεγαλύτερη ἐπιρροὴ παγκοσμίως) ἀντανακλοῦν τὴν ἰδεολογία τῆς διεθνοῦς αὐτῆς ὀργάνωσης: «Τὰ ἀγέννητα παιδιὰ δὲν εἶναι ἄνθρωποι καὶ δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα!» Τόσο ὁ κυπριακὸς ὅσο καὶ ὁ ἑλλαδικὸς Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς οἰστρηλατοῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἰδεολογία.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τῶν ἐν λόγῳ ταινιῶν δημιουργήθηκε μεῖζον ζήτημα στὶς Η.Π.Α. Ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κογκρέσο νὰ διακόψει τὴν τεράστια οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ποὺ παρέχει στὸν Οἰκογενειακὸ Προγραμματισμό. Στὴν Κύπρο καὶ στὴν κυρίως Ἑλλάδα οἱ ἀντίστοιχες ὀργανώσεις τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ ἐπίσης λαμβάνουν ἁδρὲς κρατικὲς ἐνισχύσεις. Ἐπιπλέον ἐπισκέπτονται σχολεῖα, πανεπιστήμια, στρατόπεδα καὶ νοσοκομεῖα διαδίδοντας τὴν ἰδεολογία τους: ἐλεύθερες ἐκτρώσεις καὶ ἐλεύθερες γενετήσιες σχέσεις. Εἶναι καιρὸς καὶ στὴν πατρίδα μας νὰ ἀναχαιτίσουμε τὴν ὀλέθρια δράση τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ. Νὰ ἀποκαλύψουμε τὸ αἱμοσταγὲς πρόσωπό του, νὰ διαφωτίσουμε τοὺς συμπατριῶτες μας γιὰ τὴν ἀντιανθρωπιστικὴ ἰδεολογία του καὶ τὶς ὕποπτες πρακτικές του καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τὸ κράτος νὰ διακόψει κάθε χρηματοδότηση πρὸς αὐτὸν ἀλλὰ καὶ κάθε συνεργασία μαζί του.

Ὅμιλος Ἐπιστημόνων «Εὐθύνη»

 Πηγὲς

http://www.centerformedicalprogress.org/cmp/investigative-footage/

Bioethics Defence Fund, “Partial Birth Abortion: Health Risks to the Mother,” http://www.bdfund.org/pbahealth

The Center for Medical Progress, Human Capital Project, Fact-Sheet: Partial-Birth Abortion, http://www.centerformedicalprogress.org/human-capital/fact-sheets/

In the Wake of the US “Planned Parenthood” Human Trafficking Scandal: One of Us Federation Launches its Appeal by European Experts and Demands the European Commission to Stop Funding Unethical Programs, http://www.oneofus.eu/

(http://agogi.org/agnotita/?p=271)