Οἱ διάλογοι, μέ τόν τρόπο πού γίνονται,

εἶναι ἀντίθετοι μέ τό εὐαγγελικό πνεῦμα

 

Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε νά κάνουμε νουθεσία καί ὄχι διάλογο μέ τούς αἱρετικούς. Ἀλλά καί οἱ νουθεσίες θά γίνουν μέχρι δύο φορές. «Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»[1]. Δηλαδή, διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «τόν αἱρετικό ἄνθρωπο θά πρέπει νά τόν ἀφήνεις (νά σταματᾶς τήν συναναστροφή μαζί του) ἀφοῦ τοῦ κάνεις μία καί δύο φορές νουθεσία». Οἱ ὀρθόδοξοι ἑνωτικοί, δυστυχῶς, δέν κάνουν νουθεσία, ἀλλά διάλογο μέ τούς αἱρετικούς, ὁ ὁποῖος μάλιστα διαρκεῖ γιά περίπου 100 ἔτη. Καυχῶνται μάλιστα ὅτι ὁ διάλογος μέ τούς ποικιλώνυμους αἱρετικούς γίνεται «ἐπί ἴσοις ὅροις»!!! Ὁποία παρακοή καί ἀπαξίωση τοῦ θείου Λόγου πού ἀπαγορεύει τήν συνομιλία μέ τούς ἀμετανόητους αἱρετικούς μέχρι καί αὐτοῦ τοῦ χαιρετισμοῦ!!! Ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης μᾶς διδάσκει: «Καθένας πού βγαίνει ἔξω καί δέν μένει μέσα εἰς τήν διδαχή τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως αὐτῆς, αὐτός δέν ἔχει τόν Θεό, ἀλλά εἶναι χωρισμένος ἀπό Αὐτόν.

Ἐκεῖνος, πού μένει εἰς τήν διδαχή τοῦ Χριστοῦ, αὐτός καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό ἔχει, διότι οὗτος ἔγινε ναός τοῦ Θεοῦ. Ἐάν κάποιος σᾶς ἐπισκέπτεται καί δέν φέρει τήν διδαχή αὐτήν, μή δέχεσθε αὐτόν πρός φιλοξενία εἰς τήν οἰκία σας καί οὔτε χαιρετισμό νά ἀπευθύνετε πρός αὐτόν. Διότι ἐκεῖνος πού χαιρετᾶ αὐτόν, γίνεται συγκοινωνός πρός τά πονηρά του ἔργα, ἐπειδή μέ τήν σχέση του καί τόν χαιρετισμό του τόν ἐνθαρρύνει εἰς ἐξακολούθηση αὐτῶν» [2].

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο 

[1]               Τίτ. 3, 10.

[2]               Β΄Ἰω. 9-11: «Πᾶς ὁ παραβαίνων καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεόν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καί τόν πατέρα καί τόν υἱόν ἔχει. εἰ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε· ὁ γάρ λέγων αὐτῶ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς». Στό διαδίκτυο: http://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?t=16829, ΠΗΓΗ: Π. Τρεμπέλα, Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ” ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ,  Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ».