Ενώχ και Ηλίας

Στους χρόνους του Αντιχρίστου, λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στα πρώτα τρισήμισυ χρόνια της δημόσιας παρουσίας του, οι πιστοί θα ενισχυθούν πνευματικά. Τότε, ενώ ο Αντίχριστος θα προσπαθεί να ρίξει στην πλάνηκαι στην απώλεια τους ανθρώπους, ο Θεός θα ενισχύει τους καλοπροαίρετους με τους δύο μάρτυρές Του, όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη. Ας δούμε όμως τι λέγει το σχετικό χωρίο:

«Και δώσω τοις δυσί μάρτυσί μου και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακόσιας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. Ούτοι εισίν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιο του Κυρίου της γης εστώσαι» (Αποκ. ΙΑ΄ 3).

Θα δώσω, λέγει, την δύναμη εις τους δύο Μάρτυράς Μου και θα προφητεύσουν, θα κηρύξουν επί χίλιες διακόσιες εξήκοντα ημέρες. Θα είναι δε ντυμένοι με σάκκους. Αυτοί θα είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, που θα στέκονται μπροστά στον Κύριο.

Ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο Μάρτυρες του Θεού; Εδώ, στο σημείο αυτό, οι Πατέρες υποστηρίζουν, ότι οι μάρτυρες, οι κήρυκες της Πίστεως θα είναι ο Ενώχ και ο Ηλίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος συγκεκριμένα τονίζει: «ει ο Αντίχριστος έρχεται και ο Ηλίας έρχεται» (P.G. 62, 449). Θα ρθουν τότε, θα σταλούν από τον Θεό ο Ενώχ και ο Ηλίας «αρωγοί της ανθρωπίνης ασθένειας και πρωτοστάτες και αθλοφόροι της υπέρ ομολογίας Χριστού νίκης» όπως λέγει ο Θεόδωρος ο Στουδίτης (P.G. 99,1033). Θα είναι ο Προφήτης Ηλίας «ο δεύτερος πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού», όπως λέγει και το Απολυτίκιό του.

Για τον ερχομό του προφήτου Ηλιού προλέγει ο Θεός με τα εξής λόγια του Προφήτου Μαλαχίου:

«Και ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην και επιφανή ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς πλησίον αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην». (Μαλαχ. Δ΄ 4-5).

Πρέπει να σημειωθεί, ότι και οι δύο αυτοί Προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενώχ, πρόσωπα δηλ. της Παλ. Διαθήκης, τα οποία, λέγουν, θα εμφανισθούν πάλι κατά την εποχή του Αντιχρίστου, δεν πέθαναν, αλλά μετέστησαν. Και είχαν εργασθεί διά το Όνομα του Θεού. Ήταν κήρυκες της μετανοίας και της επιστροφής των ανθρώπων στο Θεό.

Στο σημείο αυτό περί του ποιοι θα είναι οι δύο Προφήτες υπάρχει και μια άλλη ερμηνευτική άποψη. Λέγεται, ότι, ίσως, να μην είναι ο Προφήτης Ηλίας, να μην ονομάζεται Ηλίας, αλλά θα είναι, σαν τον Ηλία, δηλαδή άγιος, ζηλωτής, κήρυκας της μετανοίας. Ίσως, λένε να είναι τύποι, σαν τον Ενώχ και τον Ηλία.

Αυτό το στηρίζουν σ’ ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης στο οποίο απαντάει ο ίδιος ο Κύριος σε ερωτήματα των μαθητών Του, για την απορία των Γραμματέων, που έλεγαν, ότι έπρεπε πρώτα να είχε έλθει ο Προφήτης Ηλίας σαν πρόδρομός του και κατόπιν ο Μεσσίας. Ιδού λοιπόν πως απάντησε στο ερώτημα αυτό ο Κύριος:

«Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα∙ λέγω δε υμίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ουκ επέγνωσαν αυτόν αλλ’ εποίησαν εν αυτώ, όσα ηθέλησαν∙ ούτω και ο υιός του ανθρώπου μέλλει πάσχειν υπ’ αυτών. Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί του Βαπτιστού είπεν αυτοίς». (Ματθ. ΙΖ 11-13).

Δηλαδή ο Ιησούς τους απάντησε και τους είπε: Ναι ο Ηλίας, καθώς προφήτευσε ο Μαλαχίας, έρχεται πρώτα και θα αποκαταστήσει όλες τις σχέσεις των ανθρώπων, ώστε και να έχουν ειρήνη μεταξύ τους, και με τον Θεό να συνδεθούν πιο πολύ. Εγώ όμως σας λέγω, ότι τώρα πλέον ήλθε ο Ηλίας. Ήλθε δηλ. ο κατά πάντα όμοιος προς τον Προφήτη Ηλία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός ήταν ο Πρόδρομός Μου και αυτοί δεν τον αναγνώρισαν, αλλά τον εκακοποίησαν, σύμφωνα με τις διεστραμμένες θελήσεις τους. Τα ίδια και ο υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, πρόκειται να πάθει από αυτούς. Τότε κατάλαβαν οι μαθητές, ότι για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή τους μίλησε ο Κύριος…

Δεν θα επιμείνουμε εμείς με διαφορετική από τους Πατέρες ερμηνεία. Έχουμε όμως την γνώμη, ότι μαζί με τον Ενώχ και τον Ηλία, θα εργασθούν στο έργο της στηρίξεως και της μετανοίας πιστοί φλογεροί, με ζήλο αποστολικό και διάθεση μαρτυρική. Τέτοιοι πιστοί, που θα παρουσιάζονται στις διάφορες εποχές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, όχι απλώς, δεν θα λείψουν κατά την διάρκεια της εποχής του Αντιχρίστου, αλλά αντιθέτως θα διατρανώσουν πιο πολύ την πίστη τους και θα σαλπίσουν το κήρυγμα της σωτηρίας. Αυτοί με επικεφαλής τους δύο μάρτυρες, τον Ενώχ και τον Ηλία, θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 207-211)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/12/blog-post_72.html