Τέλος δὲν ἔχουν οἱ ἀποκαλύψεις σχετικὰ μὲ τὶς παρακολουθήσεις πολιτῶν μέσω δικτύων ἐπικοινωνίας, ἐκ τῶν ὁποίων κινητὰ τηλέφωνα καὶ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο. Αὐτὴ τὴ φορά, ὁ κολοσσὸς τηλεπικοινωνιῶν, ἡ δεύτερη μεγαλύτερη ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας στὸν κόσμο, Vodafone, ἀποκάλυψε πὼς οἱ κυβερνήσεις κάποιων χωρῶν εἶναι σὲ θέση νὰ ἔχουν πρόσβαση στὸ δίκτυο καὶ νὰ παρακολουθοῦν τὴν ἐπικοινωνία τῶν πελατῶν της.
Σύμφωνα μὲ ἔκθεση γνωστοποίησης τῆς ἐταιρίας κινητῆς τηλεφωνίας, τὴν ὁποία δημοσίευσε ὀ Guardian, δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ κρατικὲς ὑπηρεσίες νὰ «ἀκοῦν» τὶς συνομιλίες καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις νὰ ἐντοπίζουν τὴ θέση τοῦ ὁμιλητή. Παρότι, μάλιστα σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς 29 χῶρες στὶς ὁποῖες ἐπιχειρεῖ ἡ ἑταιρεία εἶναι ἀπαραίτητη ἡ δικαστικὴ ἐντολὴ γιὰ τὴν ὑποκλοπὴ ἐπικοινωνίας, σὲ ἕξι ἀπὸ αὐτές, χωρὶς ὡστόσο νὰ κατονομάζονται, δὲν ἀπαιτεῖται τέτοια ἐντολή.
Ὅσοι ἀντιτίθενται στὰ κυβερνητικὰ προγράμματα παρακολούθησης, τὰ ὁποῖα ἀποκάλυψε ὁ πρώην συνεργάτης τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, Ἔντουαρντ Σνόουντεν, κάνουν λόγο γιὰ «πραγματικὸ ἐφιάλτη» ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοὺς….

χειρότερους φόβους τους γιὰ τὴν ἔκταση ποὺ παίρνει τὸ φαινόμενο τῶν ὑποκλοπῶν.

«Στὴν Ἀλβανία, Αἴγυπτο, Οὐγγαρία, Ἰνδία, Μάλτα, Κατᾶρ, Ρουμανία, Νότια Ἀφρικὴ καὶ Τουρκία, εἶναι παράνομο νὰ ἀποκαλύψει κανεὶς πληροφορίες ποὺ σχετίζονται μὲ παρακολουθήσεις περιεχομένου τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καὶ μηνυμάτων ἀκόμα καὶ ἂν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ δυνατότητα», ἀναφέρει ἡ 40.000 σελίδων ἔκθεση σύμφωνα μὲ τὸν Guardian.
«Εἶναι τρομακτικὸ καὶ πρωτοφανές το γεγονὸς ὅτι οἱ κυβερνήσεις ἔχουν τὴ δυνατότητα πρόσβασης στὶς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς διακόπτη», ἀναφέρει ἡ Σάμι Τσακραμπάρτι, ἐπικεφαλῆς τῆς μὴ κυβερνητικῆς ὀργάνωσης γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων Liberty.
«Ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν ἀποκάλυψε ὅτι ἡ παρακολούθηση μέσω Διαδικτύου πάντα ἀντιμετωπιζόταν ὡς δικαιολογημένη. Οἱ νόμοι χρειάζονται ἄμεσα ἀλλαγή», ἐπισήμανε ἡ Τσακραμπάρτι.
«Στὴν Ἰταλία, ὅπου ἡ παρουσία τῆς μαφίας ἀπαιτεῖ ὑψηλὸ ἐπίπεδο παρέμβασης τῆς ἀστυνομίας, ἠVodafone λαμβάνει 606.000 αἰτήματα γιὰ πρόσβαση σὲ στοιχεῖα σὲ ἕνα ἔτος (στὰ ὁποῖα περιλαμβάνεται ὁ τόπος ποὺ ἐντοπίζεται τὸ κινητὸ τηλέφωνο, ἡ ὥρα καὶ ἡμερομηνία τῆς κλήσης, οἱ συνομιλητές)», ἐπισημαίνει ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα.
Στὸ μεταξύ, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ὑποβληθεῖ 8.602 αἰτήματα γιὰ πρόσβαση σὲ στοιχεῖα τηλεφωνικῶν κλήσεων καὶ μηνυμάτων πελατῶν τῆς Vodafone γιὰ τὸ ἔτος 2013.
Τὴν ἴδια στιγμή, ἀποκαλύπτεται ὁ τρόπος ποὺ πραγματοποιοῦνται οἱ ὑποκλοπές, καθὼς ὅπως ἐξηγεῖ ἡ ἐφημερίδα «σύνδεση ἀπευθείας πρόσβασης» (direct-access wire, or pipe) πρόκειται στὴν οὐσία γιὰ μηχανήματα ποὺ βρίσκονται σὲ κλειδωμένα δωμάτια σὲ ἕνα κέντρο δεδομένων μίας ἐταιρίας ἢ σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς μεταγωγεῖς».
Οἱ ὑπάλληλοι τῶν ἑταιρειῶν, λοιπόν, ποὺ ἐργάζονται στὸ σημεῖο «ἀλλὰ ἔχουν τὴν πλήρη ἐπίβλεψη τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μιλοῦν γιὰ καμία πλευρὰ τῆς ἐργασίας τους μὲ τὸ ὑπόλοιπο προσωπικό της ἐταιρίας. Η Vodafone ὑποστηρίζει ὅτι ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους νὰ ἀκολουθήσουν τὸν κώδικα δεοντολογίας, ἀλλὰ ἡ μυστικότητα σημαίνει ὅτι δὲ μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσει πὼς πράττουν ἀναλόγως».
Ὅλα αὐτά, σχεδὸν ἕνα χρόνο μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Σνόουντεν γιὰ τὸ δίκτυο παρακολούθησης τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἐνῶ ἀπειλεῖ ὅτι θὰ δώσει στὴ δημοσιότητα νέα στοιχεῖα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ παρουσιάσει στὴν ἐπιτροπὴ τῆς γερμανικῆς Βουλῆς, προσθέτοντας ὅτι ἡ NSA παραβίασε τὰ δικαιώματα ὅλων των Γερμανῶν.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/06/8602-vodafone.html#more