Λένε πολλοί κατήγοροι τοῦ χριστιανισμοῦ: Δέν μποροῦμε νά ἀποδεχθοῦμε τίς μαρτυρίες τῶν συγγραφέων τῆς Καινῆς Διαθήκης γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅλοι  αὐτοί εἶναι πολύ λογικό νά ἔγραψαν πράγματα ψεύτικα, ἀνιστόρητα καί ὑποκειμενικά γιά τόν Διδάσκαλό τους.

Τί ἔχουμε νά ἀπαντήσουμε;
Ὅτι οἱ ἀπόστολοι δέν κήρυτταν θεωρίες καί φιλοσοφίες, ἀλλά κατέγραφαν γεγονότα πού ἄν ἦταν ψεύτικα, φανταστικά ἤ ἀνιστόρητα, θά μποροῦσαν ἀμέσως νά διαψευσθοῦν ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ. Κι αὐτό τό ἤξεραν πάρα πολύ καλά οἱ
συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅταν συνέγραφαν τά ἱερά τους κείμενα. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τόνιζαν πρός κάθε κατεύθυνση: Δέν σᾶς μιλᾶμε γιά παραμύθια, ἀλλά γιά τήν πιό μεγάλη πραγματικότητα. Γιά τό μεγαλύτερο πρόσωπο. Σᾶς κηρύττουμε Αὐτόν πού εἴδαμε μέ τά μάτια μας, Αὐτόν πού ἀγγίξαμε, Αὐτόν πού ψηλάφησαν τά χέρια μας, Αὐτόν μαζί μέ τόν ὁποῖο φάγαμε καί ἤπιαμε, πού ζήσαμε μαζί Του.
Ἐπιπλέον οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι δέν ἔλεγαν μόνο: «Οὐ δυνάμεθα ἡμεῖς ἅ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμε μὴ λαλεῖν»… (Πραξ. δ΄20). Ἀλλά ὅταν μιλοῦσαν στούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ, στούς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κάθε λόγο καί μέσο νά συντρίψουν τή νέα πίστη, εἶχαν χρήματα, ἐξουσία, εἶχαν στρατό, εἶχαν τά πάντα, τούς ἔλεγαν: «Σᾶς λέμε πράγματα πού καί σεῖς οἱ ἴδιοι τά εἴδατε μέ τά μάτια σας καί τά ξέρετε πολύ καλά». «Καθώς καὶ αὐτοὶ οἴδατε»· «ὅπως τό ξέρετε καί σεῖς πολύ καλά…» (Πραξ. β΄ 22).
Ἄν λοιπόν οἱ Ἑβραῖοι, πού εἶχαν φοβερό μίσος ἐναντίον τῆς νέας πίστεως, ἄκουγαν ἀπό τούς ἀποστόλους κάτι ψεύτικο ἤ διάβαζαν τήν Καινή Διαθήκη, ἡ ὁποία κατά τό μεγαλύτερο μέρος τῆς γράφτηκε πρίν τό 70 μ.Χ., πρίν δηλαδή ἀπό τήν καταστροφή τῆς Ἰερουσαλήμ, κι ἔβλεπαν πράγματα πού δέν ἦταν ἀληθινά, θά τούς ἔσερναν στά δικαστήρια, θά τούς σκότωναν, θά τούς ἐξευτέλιζαν. Καί θά τούς ἔλεγαν, τί παραμύθια εἶναι αὐτά πού γράφετε; Διότι τότε ζοῦσαν ἀκόμη οἱ αὐτόπτες μάρτυρες τῶν γεγονότων, τῶν θαυμάτων καί τῶν διδασκαλιῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
  (σελ.86-87)
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/01/blog-post_761.html#more