ΨΗΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ 
 
19. Ἄλλο πράγµα εἶναι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο ἡ βοήθειά Του καὶ ἄλλο ἡ προστασία Του καὶ ἄλλο τὸ ἔλεός Του καὶ ἄλλο ἡ παράκλησίς Του. Τὸ µέν πρῶτο ἐκτείνεται σὲ ὅλη τὴν κτίσι, τὸ δεύτερο µόνο στοὺς πιστούς, τὸ τρίτο στοὺς πιστούς, στοὺς πραγµατικὰ πιστούς, τὸ τέταρτο σὲ ὅσους Τὸν ὑπηρετοῦν, τὸ δὲ τελευταῖο σὲ ὅσους Τὸν ἀγαποῦν.
54. Νὰ γίνουν ὅλοι ἀπαθεῖς δὲν εἶναι βεβαίως δυνατόν. Νὰ σωθοῦν ὅµως ὅλοι καὶ νὰ συμφιλιωθοῦν µέ τὸν Θεὸν δὲν εἶναι ἀδύνατον.

74. Οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ κρίσεις τῶν κοσμικῶν εἶναι συνήθως ἀντίθετες πρὸς τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ παρατηρήσεις καὶ οἱ κρίσεις διαφόρων µὀναχῶν εἶναι συνήθως ἀντίθετες πρὸς τὴν νοερὰ γνῶσι ποῦ χορηγεῖ ὁ Θεός. Οἱ πνευµατικὰ ἀδύνατοι ἂς γνωρίζουν ὅτι τοὺς ἐπισκέπτεται ὁ Θεός, ὅταν παρουσιάζονται σωµατικὲς ταλαιπωρίες καὶ κίνδυνοι καὶ ἐξωτερικοὶ πειρασµοί, ἐνῶ οἱ τέλειοι ἂς τὸ γνωρίζουν ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος (ἔλλαμψη στὴ ψυχή τους καὶ αἴσθηση χάριτος στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ) καὶ ἀπὸ τὴν προσθήκη τῶν χαρισμάτων. 
~ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ. ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ