Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη  το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα

 Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

…Πάντοτε τό σκοτάδι θά μισῇ τό φῶς, τό ψέμα τήν ἀλήθεια, ἡ κακία τήν ἀρετή, ἡ ἀπιστία τήν πίστι. Ἀξίζει ν᾿ ἀφήσουμε νά παρελάσουν γιά λίγο μπροστά μας συντεταγμένα τά παιδιά τῆς ἀπιστίας, οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, καί νά διαβάσουμε στά πανώ πού ὑψώνουν τά ψεύτικα καί ἀπατηλά συνθήματά τους· ὄχι ὅλα, ἀλλά τά πλέον διακεκριμένα.

πρῶτα – πρῶτα ἐμφανίζονται οἱ ὑλισταί· ἰσχνοί, ρακένδυτοι, σά νά βγῆκαν μέσα ἀπό τόν τάφο. Ὕλη καί μόνο ὕλη! φωνάζουν· δέν ὑπάρχει Θεός, ἀνύπαρκτος ὁ Χριστός, μῦθος ἡ ἠθική του διδασκαλία, κατασκεύασμα καί ἡ μέλλουσα κρίσις… Δόγμα τους τό «Ἄρπαξε νά φᾷς καί κλέψε νά ᾿χῃς». Εἶναι ἄνθρωποι πού ἀρνήθηκαν κάθε πνευματική ἀξία. Γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς δέν ἀξίζει ν᾿ ἀσχοληθῇ κανείς καί πολύ μαζί τους. Μέσα σέ λίγο καιρό ἡ ἰδεολογία τους ἔδειξε πόσο κενή εἶναι.

Πίσω ἀπό αὐτούς ἀκολουθοῦν τά παιδία τους, οἱ μαρξισταί. Αὐτοί διακηρύττουν, ὅτι ἡ χριστιανική θρησκεία εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ· κάτω οἱ αἰώνιοι θεσμοί, κάτω τό Εὐαγγέλιο!… Γιά νά ἐκλείψῃ ἡ πίστις στό Χριστό, πού ἦταν τό μέγα ἐμπόδιο στά σχέδιά του, δέν δίστασαν νά ἐξοντώσουν χιλιάδες Χριστιανούς.

Κατόπιν, πότε κρυφά καί πότε φανερά, ξεπροβάλλει ἀπό τό καταχθόνιο κρησφύγετό του ὁ μασονισμός. Χωρίς νά ἐκδηλώνεται φανερά ὡς ἐχθρός τοῦ χριστιανισμοῦ, ὑπονομεύει διαρκῶς τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπάνω στά ἐρείπια τοῦ χριστιανισμοῦ περιμένει νά οἰκοδομήσῃ τή νέα παγκόσμια θρησκεία, πού θά συμπεριλάβῃ ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου γιά νά κυριαρχήση στή γῆ.

Ὑλισμός – μαρξισμός – μασονισμός ἀποτελοῦν τό τρικέφαλο τέρας μέ τά πολλά κέρατα καί τά ἀναρίθμητα πλοκάμια, τό ὁποῖο γέννησε ὁ καταχθόνιος σιωνισμός πρός πραγματοποίησιν τῶν σχεδίων του. Τό τέρας αὐτό εἶναι τό πιό ἐπικίνδυνο ἔκβρασμα τοῦ ᾅδου.

Ὑπερήφανα ἀκολουθοῦν ἔπειτα οἱ δῆθεν μορφωμένοι, αὐτοί πού ἰσχυρίζονται ὅτι καλλιεργοῦν τά γράμματα καί τίς τέχνες. Φοροῦν τόν μανδύα τῆς ἐπιστήμης. Παρουσιάζονται ὡς σοφοί, πού ἀπό τή μελέτη τους ἔβγαλαν τό συμπέρασμα· Καλός ὁ χριστιανισμός, ἀλλά δέν ἀρκεῖ νά σώσῃ τόν κόσμο· χρειάζεται καί συμπλήρωμα… Καί ἄν ρωτήσῃς ποιό εἶναι τό συμπλήρωμα, οἱ ἀπαντήσεις τους δημιουργοῦν πραγματική σύγχυσι-βαβέλ. Ἡ «ἐπιστήμη», φωνάζουν, ἡ «τέχνη», ἡ «ποίησι», οἱ «μεγάλες ἀνακαλύψεις», ὁ «πνευματισμός». Καί οἱ ἴδιοι δέν ξέρουν τί θέλουν. Ἡ ἀλαζονεία τῆς ἡμιμαθείας τούς κάνει νά ἀποφαίνωνται ἄναρθρα καί ἀνόητα, σάν ἄλλη Πυθία.

Τέλος παρελαύνουν κ᾿ ἐκεῖνοι πού λένε, ὅτι ὁ χριστιανισμός χρησίμευσε μέν στό παρελθόν, ἀλλά τώρα πιά ξεθύμανε, δέν ἀξίζει γιά τήν ἐποχή μας, πρέπει πιά νά κηδευθῇ μετά πάσης τιμῆς γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσέφερε, καί νά φροντίσουμε νά βροῦμε διάδοχό του, ἄξιο καί κατάλληλο γιά τήν ἐποχή μας, τήν ἐποχή τοῦ μεγάλου πολιτισμοῦ καί τῶν καταπληκτικῶν ἀνακαλύψεων…

Αὐτοί περίπου εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, πού μέ πάθος πολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία καί νόμισαν ὅτι θά τή διαλύσουν καί θά ἐπικρατήσουν. Πρός ὅλους αὐτούς ἀπευθυνόμεθα καί λέμε τά ἑξῆς.

Ἄπιστοι, μετανοῆστε! Ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, σκεφθῆτε βαθύτερα καί μελετῆστε προσεκτικώτερα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί τή διδασκαλία του. Εἶναι ἐπικίνδυνο καί φοβερό νά πολεμᾶτε ΕΝΑ ΘΕΟ. «Σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν»1. Δέν μπορεῖτε, χριστομάχοι, ν᾿ ἀντιληφθῆτε τή δύναμι τοῦ Χριστοῦ; παραδειγματισθῆτε τοὐλάχιστον ἀπό τούς προκατόχους σας. Δέν ἀκοῦτε τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη νά λέῃ «Νενίκηκάς με, Ναζωραῖε»;… Δέ βλέπετε τούς θλιβερούς τάφους, ὅπου θάφτηκαν ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τά σκουλήκια ἔφαγαν τίς σάρκες τους; Ῥῖξτε ἕνα βλέμμα καί στόν τάφο πού ἑτοίμαζαν αὐτοί γιά νά κηδεύσουν τόν χριστιανισμό· παραμένει κενός, ὅπως τό κενό μνημεῖο ἀπό τό ὁποῖο ἀναστήθηκε ὁ Χριστός.

Ὁ χριστιανισμός, ἀγαπητοί μου, δέν εἶνε τυχαῖο πρᾶγμα, ὅπως νόμισαν οἱ ἐχθροί του. Ἀντλεῖ αἰωνία δύναμι ἀπό τόν Θεό Ἱδρυτή του. Εἶναι ἡ μόνη πίστις πού κηρύχθηκε μέ λόγια, βεβαιώθηκε μέ θαύματα, καί σφραγίσθηκε μέ αἵματα. Φρουρεῖται ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ ἱστορία καί ἡ πραγματικότης δίνουν τήν καλύτερη ἑρμηνεία τῶν ἀθανάτων λόγων· «ὁ πεσών ἐπί τόν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὅν δ᾿ ἄν πέσῃ λικμήσει αὐτόν»· ὅποιος δηλαδή ἐνατιωθῇ στόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν αἰώνιο βράχο, θά γίνῃ κομμάτια· καί σ᾿ ὅποιον αὐτός πέσῃ πάνω του, θά τόν κάνῃ θρύψαλα2.

Αὐτά ἀγαπητοί μου, ἔχουμε νά ποῦμε πρός ὅλους τούς ἐχθρούς τῆς πίστεώς μας. Εἰδικῶς δέ πρός τούς τελευταίους, αὐτούς πού ἔχουν τή γνώμη ὅτι «ὁ χριστιανισμός χρησίμευσε στό παρελθόν καί τώρα ξεθύμανε», τούς παρακαλοῦμε νά κατεβοῦν ἀπό τά νεφελώματα τῶν σκέψεών τους, νά προσγειωθοῦν λίγο στήν πραγματικότητα, καί τότε θ᾿ ἀντιληφθοῦν πόσο παραλογίζονται. Ἡ Ἐκκλησία κληρονόμησε αἰώνιο κῦρος. Εἶναι γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὅ,τι εἶναι γιά τό σῶμα τό ψωμί, τό νερό, ὁ ἀέρας. Ὅσοι αἰῶνες κι ἄν περάσουν, δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πῇ στόν ἀέρα ἤ στό νερό ἤ στό ψωμί «Ξεθύμανες πιά, δέ σέ χρειάζομαι». Ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἀπαραίτητη γιά τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Ἡ δύναμις καί ἡ ἀξία τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀκατάλυτος καί αἰώνια. Αὐτή εἶναι τό φυτώριο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὑψηλοῦ οἰκοδομήματος οἱουδήποτε αἰῶνος· διότι

«Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός εἰς τούς αἰῶνας»3.

   Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

    Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά

ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”.

Ἐκδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

Θεσ/νικη 2013

1Πραξ. Κστ΄ : 14.

2Ματθ. Κα΄ : 44.

3Ἑβρ. Ιγ΄: 8.