Οἱ πρακτικές τῶν ἄλλων θρησκειῶν, τῆς Μασονίας

καί τῆς Νέας Ἐποχῆς πηγάζουν ἀπό τόν διάβολο

Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τοῦ Θεοῦ. Καί ὅλοι οἱ γκουρούδες καί οἱ φακίροι καί οἱ μάγοι καί οἱ ἐπαοιδοί1, εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ναί, τοῦ Θεοῦ εἶναι ὡς ἄνθρωποι, ἀλλά τά ἔργα τους εἶναι τοῦ διαβόλου. Συγχώρα με πού μιλάω ἔτσι.

Παιδιά, καλά παιδιά. Καί εἶστε καλά παιδιά καί ἥσυχα παιδιά. Ἀλλά τί νά τό κάνω! Καί ὅποιος εἶναι καλός καί ἥσυχος εἶναι ἔτσι καί στήν ἀλήθεια; Πολλές φορές, ἄνθρωποι πού τούς βλέπουμε νά εἶναι ἥσυχοι κι ὅμως δέν εἶναι. Πρέπει νά ἔρθετε νά τά ποῦμε, αὐτά. Δέν μπορῶ τώρα. Τί νά σᾶς πῶ! Πρέπει νά διακόψω. Ξέρεις πόσο λυπᾶμαι; Ἄν ἤξερες πόσο σᾶς ἀγαπάω… Πολύ, πάρα πολύ. Θά μοῦ πεῖς «γιατί δέν εὔχεσαι στόν Θεό νά μᾶς φωτίσει;». Εὔχομαι, ἀλλά δέν εἶμαι τόσο δυνατός. Κι ἐγώ κι ἐσεῖς, ἴσως νά ἐπιμένετε… εἰς τό αὐτό καί στόν Θεό. Δέν ξέρω ὅτι σᾶς φυλάει! Ὅμως, ἐδῶ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πρέπει νά τήν μάθετε. Πρέπει νά διαβάσετε καλά κι ἅμα σᾶς πεῖ τό πνεῦμα «νέα ψεύτικη θρησκεία εἶναι αὐτή…» τότε νά τήν ἀκούσετε νά πᾶτε μέ τόν Σάϊ Μπάμπα. Τί λέει ὁ Σάϊ. Ὁ νέος ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ πού φέρνει τήν νέα ἀλήθεια, πού αὐτή ταιριάζει τώρα στόν κόσμο. Νά ἔχουμε ἐλευθερία. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Δέν ὑπάρχει φόβος, πουθενά. Μά ἐγώ ξέρω μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τώρα ἐάν ὁ Σάϊ εἶναι ἤ ὁ ἄλλος ἔτσι. Κατάλαβες; Τέλος πάντων.

Τώρα ἔχουμε μασόνους, ἔχουμε διάφορα πράγματα, πού τά πιστεύουν ὅλα. Καί πηγαίνουν μέ τόν Σατανᾶ καί κάνουν σατανικές ἐπικλήσεις καί μυστηριώδη πράγματα.

Διότι ὑπάρχουνε. Ὑπάρχει σατανᾶς καί ὑπάρχουν μυστηριώδη πράγματα. Κακά δηλαδή. Πρέπει νά τηρήσετε σιωπή καί ἐλᾶτε, δέν ξέρω καί ὁ Θεός πῶς θά τά φέρει, τί νά σᾶς πῶ; Μέ ἀγάπη μοῦ τό εἶπε αὐτό, ἔτσι. Ἐνῶ κανονικά, δέν πρέπει. Λέει ὁ ἄλλος: «Ποῦ τούς ξέρεις αὐτούς;». Κατάλαβες; Ἐν πάσει περιπτώσει. Σέ ἀφήνω καί εὔχομαι ὁ Θεός νά μᾶς φωτίσει ὅλους νά Τόν γνωρίσουμε καί νά Τόν ἀγαπήσουμε. Ἔτσι εὔχομαι, ἄντε καλημέρα. Συγχώρα με, ἄν σέ στενοχώρησα»2.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο   

1 Ἐπαοιδός ἤ ἐπῳδός = αὐτός πού χρησιμοποιεῖ μαγικές ὠδές γιά θεραπεία ἤ μετριασμό σωματικῶν πόνων, ὁ μάγος.

2 Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν πού ἔγινε τό 1989, ἔκδοσις Γυναικείου ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Κ.Π. 3.

Τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο στόν Πρόλογο τῆς ἔκδοσης ἀναφέρει: Ὁ μακαριστός Γέροντας Πορφύριος (1906-1991) δέν ἔκανε δημόσια κηρύγματα καί ὁμιλίες. Ὅμως ἔκανε ἄπειρες προσωπικές συνομιλίες καί συζητήσεις μέ τά πνευματικά του παιδιά καί τούς ἐπισκέπτες του. Σ’ αὐτές δίδασκε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί τῆς πνευματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς κατά τρόπο προσαρμοσμένο στίς ἀνάγκες, τήν πνευματική κατάσταση καί τίς δυνατότητες τοῦ ἑκάστοτε συνομιλητοῦ του. Φυσικά αὐτό δέν σημαίνει προσαρμογή τῆς διδασκαλίας, ἀλλά ἁπλῶς προσαρμογή τῆς μεθόδου, σύμφωνα μέ τά λόγια του Κυρίου: «πολλά ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι» (Ἰω. ι΄, 12) καί τοῦ Ἀποστόλου: «γάλα σᾶς πότισα καί ὄχι στέρεα τροφή, γιατί ἀκόμη δέν μπορούσατε, ἀλλ’ οὔτε ἀκόμη μπορεῖτε» (Α΄ Κορ. γ΄, 2).

Αὐτές οἱ προσωπικές διδαχές, ὅπως διατηρήθηκαν στή μνήμη καί μερικές φορές στίς σημειώσεις τῶν συνομιλητῶν του, ἔχουν ἀρχίσει νά συγκεντρώνονται καί νά τυπώνονται σέ βιβλία, ὅπως αὐτά πού ἐκδώσαμε ἤδη (Κλ. Ἰωαννίδη, Ὁ Γέρων Πορφύριος, Μαρτυρίες καί ἐμπειρίες, δ’ ἔκδ. 1994, Ἄν. Τζαβάρα, Ἀναμνήσεις ἀπό τό Γέροντα Πορφύριο, ε’ ἔκδ. 1994) καί τά ἄλλα πού ἑτοιμάζομε, ἀπό τά ὁποῖα ἕνα ἐλπίζομε νά κυκλοφορήσει τό Φεβρουάριο τοῦ 1995 (Κων. Γιαννιτσιώτη, Κοντά στό Γέροντα Πορφύριο, ἕνα πνευματικοπαίδι του θυμᾶται)[σημ. Συγγραφέα: Τό βιβλίο ἤδη κυκλοφορεῖ]. Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς διδαχές του πού διατηρήθηκαν στή μνήμη ἤ σέ σημειώσεις, ὑπάρχουν καί μερικές πού ἔχουν διατηρηθεῖ ἠχογραφημένες. Οἱ ἠχογραφήσεις ἔχουν γίνει ἀπό τούς συνομιλητές του ἤ κάποιο παρευρισκόμενο καί πολλές ἀπ’ αὐτές μᾶς ἔχουν παραδοθῆ, σύμφωνα καί μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Πορφυρίου, πού ὥρισε μέ τήν ἰδιόγραφη διαθήκη του τό Ἡσυχαστήριό μας ὑπεύθυνο γιά κάθε τί πού τόν ἀφορᾶ, καί ἔτσι καί γιά τόν ἔλεγχο, τήν ἐνδεχόμενη ἔκδοση καί τήν σχετική εὐθύνη τῆς κυκλοφορίας ἤ ὄχι αὐτῶν τῶν συνομιλιῶν του, ἀναλόγως μέ τό περιεχόμενό τους.

Μερικές ἀπό τίς ἠχογραφημένες αὐτές συνομιλίες ἔχουν γενικώτερο ἐνδιαφέρον καί εἶναι χρήσιμες καί ὠφέλιμες καί γι’ αὐτό, πιεζόμενοι κι ἀπό πολλούς χριστιανούς, ἀρχίσαμε νά τίς ἐκδίδουμε σέ βιβλία συνοδευόμενα ἀπό κασέτες. Κατά τήν ἔκδοση τῶν κασετῶν ἀφαιρέσαμε τή φωνή τῶν συνομιλητῶν τοῦ Γέροντος, ἐπειδή αὐτή μπορεῖ νά φανερώσει τήν ταυτότητά τους, πρᾶγμα πού γιά διάφορους λόγους δέν εἶναι τώρα τουλάχιστον ἐνδεδειγμένο. Ἤδη ἔχομε ἐκδόσει τά βιβλία: «Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν» καί «Ἰησοῦ γλυκύτατε» καί τώρα κυκλοφοροῦμε καί τό βιβλίο «Τό Πνεῦμα τό Ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές» μέ τίς σχετικές κασέτες.

Ἡ κασέτα, πού συνοδεύει αὐτό τό μικρό βιβλίο περιέχει δύο συνομιλίες τοῦ Γέροντος Πορφυρίου. Ἡ πρώτη ἔγινε μέ κάποιους νέους πού εἶχαν ἑλκυσθῆ ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκεῖες. Ἡ δεύτερη μέ κάποιους ἁγιορεῖτες πατέρες, πού ἔχουν ἑλκυσθῆ ἀπό τόν Χριστό μας.

Στήν πρώτη, πού ἔγινε τό Σεπτέμβριο τοῦ 1989, ὁ Γέροντας ἀρχίζει ἀπαγγέλλοντας τό Πιστεύω, δηλώνοντας ἔτσι κατηγορηματικά καί ἀναμφισβήτητα ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός καί ὅτι δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες καί διδασκαλίες, μερικοί παδοί τῶν ὁποίων τόν σέβονταν ὡς δάσκαλο. Οἱ ἐπισκέπτες, μέ τούς ὁποίους ἔγινε αὐτή ἡ συζήτηση, εἶναι ἀπό αὐτούς πού τόν σέβονταν καί τόν ἀγαποῦσαν πολύ καί πού ἀκόμη τόν ἀγαποῦν. Γιά νά μή νομίσουν ὅμως ὅτι, ἐπειδή τούς δεχόταν μέ ἀγάπη, (ὅπως δεχόταν ὅλους ἄλλωστε), παραδέχεται καί τίς πεποιθήσεις ἤ ἔστω τίς ἀναζητήσεις τους, τούς ἐξηγεῖ μέ σαφήνεια ὅτι μόνο «τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές» καί ὅτι «τά ἄλλα εἶναι πνεύματα πλάνης». Κατά τή διάρκεια τῆς συζητήσεως αὐτῆς ὁ Γέροντας ἀναπτύσσει μερικές σπουδαῖες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, πού εἶναι χρήσιμες γιά ὅλους μας.

Στήν δεύτερη, πού ἔγινε στίς 174-1989, ὁ Γέροντας Πορφύριος συνομιλεῖ μέ μία ὁμάδα μοναχῶν του Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶχαν φέρει γιά προσκύνηση τεμάχιον Τιμίου Ξύλου ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἕνας τρίτος ἐπισκέπτης, πού προσῆλθε κι’ αὐτός νά προσκυνήσει, ἠχογράφησε τό μέρος τῆς συνομιλίας, στό ὁποῖο παρευρέθη. Ἐλπίζομε ὅτι ἡ ἔκδοση αὐτή θά ὠφελήσει πολύ καί παρακαλοῦμε εὔχεσθε νά εὐδοκήσει ὁ Κύριος νά συνεχισθῆ ἡ προσπάθεια, ἐφ’ ὅσον εἶναι σύμφωνη μέ τό ἅγιον θέλημά Του.

ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ,

http://www.oodegr.com/oode/biblia/pneyma_orthodoxo1/pnevma_orthodoxo1.htm.

Τό ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο βρίσκεται στό διαδίκτυο στήν ἑξῆς διεύθυνση:

http://users.sch.gr/aiasgr/Paterika_keimena/Gerwn_Porfurios/O_Gerwn_Porfurios_kata_tou_Oikoumenismou.htm (προσβάθηκε στίς 4-5-2017) . Ὁ πλήρης διάλογος ὅπου ὑπάρχουν καί τά λόγια τοῦ συνομιλητή παρατίθεται ἐδῶ: Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές,

http://www.oodegr.com/oode/biblia/pneyma_orthodoxo1/pnevma_orthodoxo1.htm (προσβάθηκε στίς 4-5-2017).